ކ. މާލެ
|
28 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 12:32
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ތ. އަތޮޅަށް
ތ އަތޮޅު ރަށްތަކުގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ޙައްލު ކޮށްދިނުމާއި އިތުރު ވައުދުފުޅުތަކެއް
 
ވެރިކަން ބަދަލުކުރީ އޭރު އޮތް އަނިޔާވެރިކަމާއި ބިރުވެރިކަން މާޒީގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލުމަށް
 
ގުރައިދޫގައިވެސް ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކޮށް، ރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ހަދައިދިނުން ހިމެނޭ

ތ އަތޮޅު ރަށްތަކުގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ޙައްލު ކޮށްދިނުމާއި އިތުރު ވައުދުފުޅުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ތ މަޑިފުށީގައި ބޭއްވި ބަނދަރު ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ސާލިޙު ވިދާޅުވީ، 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ކަމަށާއި، އޭރު ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރި ކަމަށެވެ.

އެދުވަހު ރައްޔިތުން ނުކުމެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރީ އޭރު އޮތް އަނިޔާވެރިކަމާއި ބިރުވެރިކަން މާޒީގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލުމަށްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުކޮށް، ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކެމްޕޭނަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ރަށަކުންވެސް ފެންނަމުންދަނީ އުފާވެރި މަންޒަރެއް ކަމަށެވެ.

މަޑިފުއްޓަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެރަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓު އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ގެދޮރު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ލުއި ލޯނު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.  

ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި މަޑިފުށީގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް ނިންމަވާނެކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ ތެރޭގަައި ދިޔަމިގިއްޔާއި މަޑިފުށި ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު ވައުދުފުޅުތައް ރައީސް ވަނީ މަޑިފުއްޓާއި އެ އަތޮޅު އިތުރު ރަށްރަަށަށް ވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ތ ބުރުނީގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ފުށިފަރުގައި ރިސޯޓު ހެދުމަށް ހުޅުވާލުމާއި، އެރަށު ސިއްޙީ މަރުކަޒު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ބުރުނީގައިވެސް 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އަޅުއްވައިދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ އަތޮޅު ގުރައިދޫގައިވެސް ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކޮށް، ރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ހަދައިދިނުމާއި، އިތުރަށް އައިސް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަށް ދެއްވާ ވޯޓަކީ ގެއްލިގެންދާނެ ވޯޓަކަށް ނުވާނެކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް