ކ. މާލެ
|
28 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 10:33
ސްޓެލްކޯއިން ބޭނުންކުރާ ސަބްސްޓޭޝަނެއްގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ
ސްޓެލްކޯއިން ބޭނުންކުރާ ސަބްސްޓޭޝަނެއްގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކަރަންޓު ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލުން
ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ: ދައުވާލިބޭ މީހުން ބޭނުންވަނީ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމެއް ހަދަން
 
ނާޝިދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި އިތުރު ދައުވާތަކެއް
 
ޢަރީފުގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ
 
ރޯކޮށްލާފައިވަނީ މާލެ ފާށަނާކިލެގެ މަގުގައި ހުންނަ ސްޓެލްކޯ ސަބްސްޓޭޝަންގެ ފޮއްޓެއްގައި

ސްޓެލްކޯއިން ބޭނުންކުރާ ސަބްސްޓޭޝަނެއްގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ގދ ތިނަދޫ ސަކީނާ މަންޒިލް އިބްރާހިމް ނާޝިދާއި، ހއ ދިއްދޫ ޝަރުމީމަންޒިލް މުޙައްމަދު އަރީފުގެ މައްޗަށެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ނާޝިދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް މި ދައުވާކޮށްފައިވަނީ 15 ފެބުރުވަރީ 2018 ދުވަހު މެންދަމު 03:00 އާއި 04:30 އާދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ކ.މާލެ ފާށަނާކިލެގެ މަގުގައި ހުންނަ ސްޓެލްކޯގެ ސަބްސްޓޭޝަންގެ ތެރެއަށްވަދެ އެތަނުގެ އުތުރުފަރާތު ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށީގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވާތީއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާތީ ހއ. ދިއްދޫ ޝަރުމީމަންޒިލް މުޙައްމަދު ޢަރީފުގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

ދައުލަތުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި މިހާރު އޮތީ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތަކުގެ މަރުޙަލާގައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަކީލުންނާ ވާހަކަ ދެކެވިފައިނުވާތީ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތައް އަދި ކުރެވިފައިނުވާކަން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިހާރު މި މައްސަލަ ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ ދައުލަތާއެކު އެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދެވެ. ގާޒީ ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ދެން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަވާނީ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތާއި ދިފާއުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްވަރާތަކަށްފަހުކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
0%
60%
0%
20%
0%
ކޮމެންޓް