ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 18:45
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ތ. ހިރިލަންދޫގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ތ. ހިރިލަންދޫގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރަަށްތައް ތަރައްގީކުރުން
ހިރިލަންދޫ، ވަންދޫ، އޮމަދޫ އަދި ކަނޑޫދޫއަށް ރައީސްގެ ބޮޑެތި ވައުދުފުޅުތަކެއް
 
ހިރިލަންދޫ، ވަންދޫ، އޮމަދޫ އަދި ކަނޑޫދޫގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާދެއްވާނެ
 
ހިރިލަންދޫއަށް ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖާއެކު އައިސް ލިބޭނެ ގޮތަށް އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމްކުރައްވާނެ

ތ. ހިރިލަންދޫ، ވަންދޫ، އޮމަދޫ އަދި ކަނޑޫދޫއަށް ރައީސްގެ ބޮޑެތި ވައުދުފުޅުތަކެއް ވެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

"އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ" ކެމްޕޭނަށް ތ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ތ. ހިރިލަންދޫއަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި "ބަނދަރު ބައްދަލުވުން" ގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ހިރިލަންދޫއަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ވަޑައިގެންނެވުމުން ރަށު ރައްޔިތުން އެއިރު އެދިވަޑައިގެންނެވީ ބިން ހިއްކައިދެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ހިރިލަންދޫއަކީ މަސައްކަތްތެރި ބައެއް ރަށެއް ދިރިއުޅުމެއް އަންނަ ރަށެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބިމުގެ ދަތިކަމާހެދި ފައިބަރުގެ މަސައްކަތް ފުޅާ ނުކުރެވުނު ކަމަށާއި، ބިމުގެ ދަތިކަމާހެދި މަސްވެރިކަމާއި، ފައިބަރުގެ މަަސައްކަތް ވެސް ކުރަނީ އެއްތަނެއްގައި ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ބިން ހިއްކިގެންދާއިރު ބޯހިޔާވަހިކަމާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދު ހެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ބޮޑެތި ހުރިހާ މަގެއް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް ތާރުއަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް އިތުރު ވަސީލަތްތަކާއެކު ތަރައްގީކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، މަސްވެރި ހިރިލަންދޫއަށް ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖާއެކު އައިސް ލިބޭނެ ގޮތަށް އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމްކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ސިއްހީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކޮށް، އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ބިނާކުރައްވާނެކަމަށް ވެސް ރައީސް ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އޮމަދޫ ކަނޑޫދޫ ވަންދޫ އަށްވެސް ކޮށްދެއްވާނެ ކަންތައްތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޮމަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅުކޮށް، މަގުތައް ތާރު އަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވަންދޫގެ ބަނދަރާއި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަނީ ބަޖެޓްކުރެވިފައި ކަމަށާއި، ލަސްނުކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިސްކިތް އޮތީ ޓެންޑަރ މަރުހަލާގައި ކަމަށާއި، އަވަސް ކޮށް އެ މަސައްކަތް ވެސް ފެށޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތް އަޅާ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް، ރަށަށް ބޭނުންވެފައިވާ އައު ޒަމާނި ސްކޫލަށް ވަސީލަތްތައް ހަމަކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކަނޑޫދޫގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ހަދާ ތާރު އަޅުއްވާނެ ކަމަށާއި، އޮފީސް އިމާރާތް އަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
33%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް