ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 14:03
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އެމްޑީޕީ
ރިޔާސީ ބަހުސް
ރިޔާސީ ބަހުސްގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ: މާރިޔާ
 
ޕީއެސްއެމް އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ބާއްވާ ރިޔާސީ ބަހުސް އޮންނާނީ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި
 
މީޑިއާތަކުގެ ވަކިވަކި ބަހުސަކަށް އަރައިވަޑައިގަތުމަށް ވުރެ، ރައީސަށް މުހިންމީ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އާއި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ބާއްވާ "ރިޔާސީ ބަހުސް"ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މާރިޔާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ސޯލްޓް ކެފޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

Advertisement

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހު އެމްއެންޔޫ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މީޑިއާތަކުގެ ވަކިވަކި ބަހުސަކަށް އަރައިވަޑައިގަތުމަށް ވުރެ، ރައީސަށް މުހިންމީ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް އެބަ ކޮންފޯމް ކޮށްދެއްވާ ރައީސް ސާލިހު އެމްއެންޔޫ ބަހުސްއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަން. އެއީ އިލްމީ ބަހުސްއެއް ހިނގާނެތަނެއް. އެ ޔުނިވާސިޓީތަކުގައި އިލްމީ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ ޕޮލިސީ ދިރާސާކޮށް އެހެން އުޅޭނެ. އެކަމަކު މީޑިއާތަކަށް އަރާ އިސްތިހާރުވުމަށްޓަކައި ކުރާ ބަހުސްތަކަކީ ރައީސް އެގޮތަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަކަށްވުރެ ރައްޔިތުން ގާތަށް ވަޑައިގަތުން މުހިންމު ކަން އިސްކަން ދެއްވާނެ. އެއީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް މީޑިއާތަކަށް ދެރަ ބަހެއް ދަންނަވާކަށް ނޫން. މީޑިއާތަކުން ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާ ރައީސް ސާލިހު ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ވަޑައިގަތީމަ ގާތުން އެވާހަކަތައް ގެނެސް ދެއްވަނީ ވެސް މީޑީއާތައް. މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ގޮތަށް. އަޅުގަނޑުމެން ފަށައިގަންމުން ވެސް ދެންނެވިން އަޅުގަނޑުމެން މީޑިއާތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާލޭގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބާއްވާލަން އެމާލޭގެ ބޮޑު މަންޒަރު ފެނިދާނެތީ ގަތް ބިރުން ސިޓީ ކައުންސިލުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަލްސާ ބާއްވާލާނެ ތަނެއް ނުދީ ތިއްބާވެސް ހަމަ މީޑިއާގެ ބުރަ މަސައްކަތުން މީޑީއާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެވާހަކަ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވާގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށުގައި އޮތް ބިން ކޮޅު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރަން ލިބޭ ގޮތް ވީ. އެހެންވީމަ އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން މީޑިއާތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވާނަމޭ.
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

ޕީއެސްއެމް އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ބާއްވާ ރިޔާސީ ބަހުސް އޮންނާނީ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައެވެ. މި ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވެސް ވަނީ ދައުވަތު ފޮނުވާފައެވެ. އެވެ. މީގެ ކުރިން 2018 ވަނަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅުވައިގެން ވެސް އެމްއެންޔޫއާއި ޕީއެސްއެމް ގުޅިގެން ވަނީ ރިޔާސީ ބަހުސް ބާއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް