ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 11:23
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ތ. ވިލުފުށީގައި ވާހަކަފުޅުދައްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ތ. ވިލުފުށީގައި ވާހަކަފުޅުދައްވަނީ
އެމްޑީޕީ
ވިލުފުށީގެ ތަރައްޤީ
ރައީސްގެ ވައުދުފުޅު ވިލުފުއްޓަށް: އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކާއިރު، ޕިކްނިކް ދިއުމަށް ވަކި ރަށެއް
 
ބާކީ ހުރި ހުރިހާ މަގުތަކެއްގައި ތާރުއަޅާނަން
 
ހޮސްޕިޓަލުގެ ވައުދު ފުއްދާނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން

ތ. ވިލުފުށީގެ އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކާއިރު، ޕިކްނިކް ދިއުމަށް ވަކި ރަށެއް ހިއްކައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވައުދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

"އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ" ކެމްޕޭން ޖަލްސާއަށް ތ. ވިލުފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ފުދުންތެރިކަން އިތުުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި، ކެމްޕޭން މި ކުރިއަށް ގެންދަނީ ތަސައްވުރަކާއެކީގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ ވިލުފުށީގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށް އެއްވެސް ވެރިޔަކަށް ވިދާޅު ނުވެވުނު ކަމަށާއި، އެ ވައުދުވީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ވައުދު ފުއްދަވާނީ ވެސް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮން ވެރިއަކަށްތޯ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަން ބުނަން ކެރުނީ. އެ ވައުދީ އަޅުގަނދުމެން ފުއްދާނީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން. ކުވައިތު ފަންޑުން ވަނީ ފަންޑު ހަމަޖެހިފައި. އެއަރޕޯޓަށް ބެނުންވާ ފަންޑު ހޯދި ކޮންޓްރެކްޓްވަނީ ކުރެވިފައި. އީއައިއޭ ނިމުމުން މަސައްކަތް ފެށޭނެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ވިލުފުއްޓަށް ރައީސް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުތައް:

- އެއަރޕޯޓް ހިއްކާ އިރު ޕިކްނިކް ދިއުމަށް ވަކިން ފަޅުރަށެއް ހިއްކުން.

- ބަނދަރު އަލުން ހަދާ މައްސަލަ ހައްުލުކުރުން.

- ބާކީ ހުރި ހުިރހާ މަގެއްގައި ތާރު އެޅުން.

- ހޮސްޕިޓަލު އަޅާ ނިމެންދެން ސިއްހީ މަރުކަޒަށް، ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ޑޮކްޓަރުގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން.

ރައީސް ވަނީ ވިލުފުށީ ރައްޔިތުން ވިސްނާ ވަޑައިގެން ސަރުކާރާ އެކު ތިއްބެވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ބައެއް މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި ހުރެދާނެ ކަމަށާއި އެއީ ނުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ނޫން ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައި ފަހުން ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް 127 އެމްބިއުލަންސް ފޮނުވައިފިން. މިއީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ހާލަތު އޮތް ގޮތް. ދެން ކޮންވާހަކައެއް ދައްކަން. އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީގައި އެޅި ޓަވަރަކީ ބޭކާރުކަމެއް ނޫން. އެކަމަކު އެތާ އަޅާ ދެވަނަ ޓަވަރުގެ ފައިސާއަށްވީ ކިހިނެއްތޯ. އެ ފައިސާއިން އެމްބިއުލާންސް ހަމަޖެއްސުނީސް. ސިއްހީ ހިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިދުތަތްތައް އިތުރުކުރަމުން މިދަނީ. ސަރުކާރުން ޖެހޭނެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ރަށުން ލިބެނެ ގޮތް ހޯދަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވަނީ އިންތިހާބު އޮންނަ ދުވަހު ވިލުފުށީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ނިންމަވަން ޖެހެނީ ވަރަށް މުހިންމު ނިންމުމެއް ކަަމަށެވެ. އެއީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ނިންމަންޖެހެ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި، ނިންމުން ނިންމަންޖެހެނީ އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ތިމާއަށް ރަށަށް އަދި ގައުމަށް އަންނާނި ކޮން ބަދަލެއްތޯ ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމަށްފަހު ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ
ހަޤީޤަތުގައި ވެސް މިސްރާބު ގޯސް، ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ޖެހޭ!
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު