ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 11:29
ރެޑްކްރެސެންޓްގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު އަދީލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރެޑްކްރެސެންޓްގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު އަދީލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް
މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ހިނގާފައި ހުރީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް: ރެޑްކްރެސެންޓް
 
އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ސަރަހައްދުގައި ޚާއްސަ ޑްރިލެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ
 
ގިނަ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި

މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ހިނގާފައި ހުރީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ކަމަށާއި، ގިނަ ހާދިސާތަކަކީ ފަރުވާ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާތައް ކަމަށް ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ރެޑްކްރެސެންޓްގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު އަދީލް ވިދާޅުވީ ހިނގާ ކާރިސާތަކަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނައިން ހިނގަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ކަމަށާއި، މިދިޔަ އަހަރު ވަރަށް ގިނަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގިނަ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކަމަށާއި، ގިނަ ހާދިސާތަކަކީ ފަރުވާ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާތައް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އަދީލް ވިދާޅުވީ ސިގިރޭޓުގެ ސަބަބުންނާއި، އުދުން ހަނދާންނެތި ނިއްވާނުލެވުމާއި، ގޭސް ލީކުވެފައި ހުރުމުން އަލިފާނުގެ ހިތާމަވެރި ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ވެސް ބައެއް އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވަނީ ސިގިރޭޓްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަދީލް ވިދާޅުވީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ސަރަހައްދުގައި ޚާއްސަ ޑްރިލެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މި ޑްރިލްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފިނަމަ ޓަވަރުތަކުން މީހުން ނެރޭނެ ގޮތާއި، ފަރުވާ ދޭނެ ގޮތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު މިޑްރިލް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އަދީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ އާބަންކޯ ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް-2 ގެ ޓަވަރަކުން މީހުން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް. އެއީ ބަލަން ބޭނުންވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފިއްޔާ ކިހިނެތްތޯ މީހުން ބާލައިގެން ގެންދާނީ. ކޮންތޯކަށްތޯ ގެންދާނީ. އެ ޑްރިލެއް ކުރިއަށްގެންދާނީ. އެމަޝްވަރާތައް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ. އެދުވަހަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން ޑޭ އަކީ އޮކްޓޫބަރު މަހު އަންނަ ދުވަހަކަށްވާތީ އެދުވަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން.
މެނޭޖަރު މުހައްމަދު އަދީލް

ރެޑްކްރެސެންޓުން ދަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ހާލުގައި ޖެހޭ އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން އާއިލާއަކަށް ދޭން ޖެހޭ ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ވެސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް