ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 21:20
އެންޑީއޭގެ އެކްސްޕޯ ހުޅުވައިދެއްވާ ނައިބްރައީސް ބައްލަވާލައްވަނީ
އެންޑީއޭގެ އެކްސްޕޯ ހުޅުވައިދެއްވާ ނައިބްރައީސް ބައްލަވާލައްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
"އަހަރެމެންނާއެކު" އެކްސްޕޯ
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ އެކްސްޕޯ ބާއްވައިފި
 
އެކްސްޕޯގެ ބޭނުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް އިޖްތިމާއީ މައްސަލަކަމުގައިވާ މަސްތުވަތަކެތީގެ މައްސަލައަށް އާންމު މުޖްތަމައު ހޭލުންތެރިކުރުވުން
 
މި އެކްސްޕޯ ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ އެކްސްޕޯ "އަހަރެމެންނާއެކު" ބާއްވައިފިއެވެ.

މިއީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ އެކްސްޕޯއެވެ. އެކްސްޕޯ ބާއްވާފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ރުއްގަނޑު އެކެއް ސަރަހައްދުގައެވެ. މިއީ ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާއި، ކަމާއި ގުޅުންހުރި ބޭރު ޖަމިއްޔާތަކާއި ރާއްޖޭގެ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެކްސްޕޯއެކެވެ.

މި އެކްސްޕޯ ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

Advertisement

މި އެކްސްޕޯގެ ބޭނުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް އިޖްތިމާއީ މައްސަލަކަމުގައިވާ މަސްތުވަތަކެތީގެ މައްސަލައަށް އާންމު މުޖްތަމައު ހޭލުންތެރިކުރުވާ، ޕްރިވެންޝަނަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުޖްތަމައުގައި އޮންނަ ސްޓިގްމާ ކުޑަކޮށް ތަފާތު ނަޒަރަކުން ދެކިގެން ހެލްތް އެޕްރޯޗެއް ގޮތުގައި ދެކިގެން މިކަމުގެ މުހިންމުކަން ބުނެދިނުމެވެ.

މި އެކްސްޕޯ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ސީއީއޯ އިމާދު ޞާލިހް ވިދާޅުވީ މިފަދަ އެކްސްޕޯއެއް ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމުގައި ވެފައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ އިތުރު އެކްސްޕޯ މިއަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެންޑީއޭގެ ސެންޓަރުތައް ހުރި ހިސާބުތަކުގައި މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބުުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ އިތުރުން، ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމާއި، އެންޑީއޭގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން ޝަމާއު ޝަރީފް އަދި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް