ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 09:45
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމް މުބާރާތެއްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމް މުބާރާތެއްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
އައިއޯއައިޖީ
މި އަހަރު ލިބުނު ބައިނަލްއަގުވާމީ މެޗުތަކާ އެކު އަންހެން ވޮލީ ޓީމަށް އިތުބާރު
 
ޓީމް އޮތީ ޝީސެލްސްއާ މޮރިޝަސް ގްރޫޕްގައި

ހުކުރު ދުވަހު މަޑަގަސްކަރާގައި ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން ތައްޔާތީތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ތައިލެންޑްގެ ކޯޗު ވިޗީޕޮން ފޯންޗާޓްޔިންޗީޕްއާ އެކުއެވެ. އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން ބުނީ އަމާޒަކީ ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުން ކަމަށެވެ.

ކޯޗު ވިޗީޕޮންއާ އެކު އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން މި މުބާރާތައް ފަރިތަކުރުންތައް ފެށީ މީގެ ފަސް މަސް ކުރިންނެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ކުރިން އަންހެން ޓީމުން ވަނީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގައިވެސް ވާދަކޮށްފަ އެވެ. އެ މުބާރާތަކީ، ވިޗީޕޮން އަށް ކުޅުންތެރިން ދެނެ ގަންނަން ލިބުނު ބޮޑު ފުރުސަތެކެވެ. އޭގެ ފަހުން އައިއޯއައިޖީގެ ކުރިން އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން ވަނީ ތައިލެންޑުގައި ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ސްރީ ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ތިން މެޗު ކުޅުނެވެ.

އައިއޯއައިޖީގެ ކުރިން ޓީމް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓީމުގެ މުހިންމު ތިން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ހައްވާ ރާޝިދާ (ހައްވަ)، ޖޫޒާން ޒަރީރު އަދި ރިޔާާޝާ ބުނީ އަބަދުވެސް އަމާޒަކީ މެޑަލް ހޯދުން ކަމަށެވެ. ސީޝެލްސް ފަދަ ގައުމުތަކުގެ ކުޅުން ފެނިފައި ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް އެކުޅުންތެރިން ބުނީ އެގައުމަތަކާއި ދެކޮޅަށް ރަނގަޅު ފައިޓެއް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ބުނީ، އައިއޯއައިޖީއަށް ކުޅުންތެރިން ތިބީ މެންޓަލީ އަދި ފިޒިކަލީ ވަރަށް ފިޓުކޮށް ކަމަށާއި، އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އައިއޯއައިޖީ މުބާރާތުން އެނގިގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގެ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަށް މި މުބާރާތުގައި މެޑަލްއެއް ހޯދިދާނެކަން ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުރިން ސްރީ ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ ކުޅުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި، ވޮލީއަށް މިހާތަނަށް އައިއޯއައިޖީގައި މެޑަލްއެއް ލިބިފައިވަނީ ބީޗް ވޮލީގައި އެކަނި ކަމުން މި މުބާރާތައް އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން ދަނީ އެކަން ބަދަލުކޮށްލަން ކަމަށް އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ފަހު، ވިޗީޕޮން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނީ ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ކުޅުމާއި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާއިރު، ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވި، އެ އަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް މީގެ ކުރިން އެކި ފަހަރު މަތިން ކޯޗުކޮށްދީފައިވާ އަހުމަދު އަދީލް (ބޭބެ) މި ވަގުތު އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް ހުރީ ހެޑް ކޯޗު ވިޗީޕޯން އަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ބޭބެ ބުނީ ތައްޔާރީތައް ދިޔަ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި އޮތް ގްރޫޕްގެ ގޮތުން ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމަކާ އެކު ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އަންހެން ވޮލީގައި ރާއްޖެ ހިމެނެނީ ސީޝެލްސް އާއި މޮރިޝަސްއާ އެއް ގްރޫޕެއްގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް