ކ. މާލެ
|
22 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 22:34
މެކްސްކޮމްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން
މެކްސްކޮމްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް
މެކްސްކޮމްއިން ހުއާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި
 
ހުއާވޭގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރ ފެސިލިޓީއާއި ސޯލާރ ޕަވަރގެ މައުލޫމާތު ދީފައިވޭ
 
މި ހަރަކާތުގައި މެކްސްކޮމްއިން ވަނީ ހުއާވޭގެ ނެޓްވޯކް ޕޯރޓްފޯލިއޯވެސް ދައްކާލާފައި

މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ހުއާވޭއާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ.

ހޮޓެލް ޖެންގައި އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ހަރަކާތަކީ މެކްސްކޮމްގެ ކޯޕަރޭޓް ޕާޓްނަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން، ވޯކްޝޮޕެއް ގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ހުއާވޭގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރ ފެސިލިޓީއާއި ސޯލާރ ޕަވަރއަށް އަލިއަަޅުވާލާފައިވެއެވެ. އަދި ހުއާވޭ އެންޓަރޕްރައިސްއަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ބާރަށް ކުރިއަރައިގެންދާ ޓެކްނޮލޮޖީއަކަށްވާތީ، އެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ކަސްޓަމަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން ވެސް މި ހަރަކާތުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް މި ހަރަކާތުގައި މެކްސްކޮމްއިން ވަނީ ހުއާވެއިގެ ނެޓްވޯކް ޕޯރޓްފޯލިއޯވެސް ދައްކާލާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުއާވޭ ޑޭޓާ ސެންޓަރ ފެސިލިޓީގެ މީޑިއަމް ސައިޒް ކަމަށްވާ އެފްއެމް 2000ގެ 4 ސޮލިއުޝަން ޑިޕްލޮއިކޮށްފައި ވާކަމަށް މެކްސްކޮމްއިން ބުނެއެވެ. އަދި އެފްއެމް 800ގެ 12 ސޮލިއުޝަނާއި ހުއާވޭގެ ޔޫޕީއެސް 5000ގެ ދެ ސޮލިއުޝަނެއް ޑިޕްލޮއިކޮށްފައި ވާނެކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ،

މެކްސްކޮމްއިން މި ހަރަކާތް ޚާއްސަކުރީ އެ ކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް ޕާޓްނަރ ކުންފުނިތަކުގެ އައިޓީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކަށެވެ. އެގޮތުން 80އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ހުއާވޭ އެންޓަޕްރައިޒް ނެޓްވޯކިންގއަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހަލުއިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާ އެއް ޓެކްނޮލޮޖީއެވެ. އެގޮތުން، މެކްސްކޮމްގެ ގިނަ ވެންޑަރުން ކުރީގެ ނެޓްވޯކުތައް ދޫކޮށް، ހުއާވޭގެ ނެޓްވޯކާ ގުޅެމުން އަންނަކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް