ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 19:11
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝީޑާ
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝީޑާ
ވަޔަން
ޖަޕާނުން ނިއުކްލިއަރ ފެން ކަނޑަށް ދޫކުރުން
ޖަޕާނުން ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް "ފެން" ޕެސިފިކް ކަނޑަށް ދޫކުރަން ތައްޔާރުވަނީ
 
އުކާލަންޖެހޭ، އޮލިމްޕިކް ސައިޒްގެ 500 ސްވިމިންގ ޕޫލަށް އެޅޭހާ "ނިއުކްލިއަރ ވޭސްޓް ވޯޓަރ" އެބަހުރި

ޖަޕާނުގެ ފުކުޝީމާ ނިއުކްލިއަރ ޕްލާޓުން އުކާލަން ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް "ފެން" ޕެސިފިކް ކަނޑުތެރެޔަށް ދޫކުރަން ނިންމައި އެގައުމުން ދަނީ އެކަމާބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންތައް ނިންމަމުންނެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯބައިޑަންއާއި ދެކުރުކޮރެޔާގެ ލީޑަރު، ވޮޝިންގޓަންގައި ބޭއްވެވި ސަމިޓް ބައްދަލުވުމަކަށްފަހު ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝީޑާ ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވީ، އެކަމުގައި ފައިނަލް ނިންމުމެއް ނިންމުގެ ކުރިން އޭނާ ފުކުޝީމާ ނިއުކްލިއަރ ޕްލާންޓަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފެން ދޫކުރަން ފަށާނެ ތާރީޚަކާ ބެހޭގޮތުން ކިޝީޑާ ވަކިއެއްޗެއް ވިދާޅެއްނުވެއެވެ.

2004ގައި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީގައި ފުކުޝީމާ ނިއުކްލިއަރ ޕްލާންޓަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ފެން ވަނީ އުކާލަން ޖެހިފައި ކަމަށް ވެއެވެ. މިގޮތުން އުކާލަންޖެހޭ، އޮލިމްޕިކް ސައިޒްގެ 500 ސްވިމިންގ ޕޫލަށް އެޅޭހާ "ނިއުކްލިއަރ ވޭސްޓް ވޯޓަރ" އެބަހުރި ކަމަށް ވެއެވެ.

Advertisement

ޓްރީޓް ކުރުމަށްފަހު މިފެން ޕެސިފިކް ކަނޑަށް ދޫކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ވަނީ ދެކުނު ކޮރެޔާގައި މުޒާހަރާވެސް ކޮށްފައެވެ. މިފަދަ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް މާއްދާއެއް އެހާ ގިނަ އަދަދަކަށް ކަޑުތަކަށް އަޅައިފިނަމަ ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ނެތިގެން ދާނެކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދެއެވެ. އަދި ކަނޑުތަކަކީ ހަމައެކަނި ޖަޕާނުގެ ތަނެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ އެންމެންގެ، އަދި މުޅި އިންސާނިއްޔަތުގެ ތަންތަންކަމަށް މުޒާހަރާކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ނިއުކްލިއަރ ވޭސްޓް ވޯޓަރ ޕެސިފިކް ކަނޑަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ޖަޕާނުގެ ނިއުކްލިއަރ ރެގިއުލޭޓަރގެ ފަރާތުން، ފުކުޝީމާ ނިއުކްލިއަރ ޕްލާންޓް އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތް ކަމަށްވާ ޓޯކިއޯ އިލެކްޓްރިކް ޕަވަރއަށް ދީފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުއެވެ. މިއީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެޓޮމިކް އެނަރޖީ އޭޖެންސީންވެސް ބުނެފައި ވީނަމަވެސް، ޖަޕާނުގެ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކުން ދަނީ، އެކަން ކޮށްފިނަމަ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް "ސީފުޑް"ގެ ގޮތުގައި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ބާވަތެއް ނެތިގެން ދާނެކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. ކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރުންވެސް ވަނީ ތިން ލީޑަރުންގެ ސަމިޓުގައިވެސް މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމައި، ޚާއްސަކޮށް އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.   

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް