ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 08:55
އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރި ފޮތްތަކާއި މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ޢަލީ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ
އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރި ފޮތްތަކާއި މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ޢަލީ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފޮތް ހަދިޔާ ކުރުން
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 7115 އަށްވުރެ ގިނަ ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި
 
މިއީ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޮތުގެ ފުރަތަމަ ބެޗް

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 7115 އަށްވުރެ ގިނަ ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އާއިޝަތު ޢަލީއެވެ.

މި ފޮތްތަކަކީ އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޖައިޝަންކަރު މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ 215 ސްކޫލެއްގައި "އެންރިޗިންގ ސްކޫލް ލައިބްރަރީޒް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޮތުގެ ފުރަތަމަ ބެޗްއެވެ. ހަދިޔާ ކުރި ފޮތްތަކުގެ ޓައިޓަލް ހިޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުންނެވެ.

ސަފީރުދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މި ހެޔޮ މަޝްރޫޢާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ، އިންޑިޔާ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ފޮތް ކިޔުމުގެ އާދައަށަގެންނެވުމަކީ ހަމައެކަނި ޢިލްމު އިތުރުވުމުގެ އިތުރުން އެކުދިންގެ ވިސްނުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް އިތުރު ދިވެހި ދަރިވަރުން އިންޑިއާއަށް ދިޔުމަށާއި އިންޑިޔާގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޔޫތު އޮރިއެންޓެޑް ސްޓާޓްއަޕް އެންޑް އިނޮވޭޝަން އިކޯސިސްޓަމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސަފީރު ވަނީ ދައުވަތު ދެއްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ޢަލީގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ފޮތް ކިޔެވުމުގެ އާދަ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، ދަރިވަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުވުމުގައި ފޮތް ކިޔުމުގެ ދައުރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އިންޑިޔާއިން ވެދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ. 

Advertisement

އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން ކޫޕަރޭޝަންއަކީ އިންޑިއާ-މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މުހިންމު ތަނބެކެވެ. އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީއާއި ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް ގްރާންޓް ސްކީމްގެ ދަށުން 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮމިއުނިޓީ އޮރިއެންޓެޑް 65 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ތައުލީމާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ނ އަދި ރ އަތޮޅުގެ 2 ސްކޫލެއްގައި ކްލާސްރޫމް އެޅުމާއި ފުވައްމުލަކާއި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ 2 ސްކޫލެއްގައި އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓް ހަރުދަނާކުރުމާއި ބ. އަތޮޅުގެ ސްޓޫޑެންޓް ފެރީ ފަދަ މަޝްރޫއުތައް ނިމިފައިވާއިރު، 67 ރަށަކަށް ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް އިކުއިޕްމަންޓް، ގދ، ލ އަދި ހއ ގެ 3 ސްކޫލެއްގައި އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓްތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ލ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ސްކޫލް ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް، ސްކޫލް ބަސް ހޯދުން (ނ. ކެނދިކުޅުދޫ، ލ. ގަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ 4 ސްކޫލަކަށް)، ތ. ވިލުފުށި  ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްގެ ކޮމްޕިޓަރ ލެބް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން (ސްކޫލްތަކަށް ބަހާލާ 500 ކޮމްޕިއުޓަރ) ފަދަ ކަންކަން ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

ހަމައެފަދައިން ކުޅިވަރާއި ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށާއި ކުރިއެރުމަށް ސީދާ ފައިދާކުރެއެވެ. އިންޑިޔާ-މޯލްޑިވްސް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ކޯޕަރޭޝަން ތަނބުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އެޑިއުކޭޓަރުންނާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނަށް އިންޑިޔާގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެކިއެކި ސްކީމްތަކާއި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ އެކިއެކި އިން ޕަރސަން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފައިދާ ކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޑިއަން ކައުންސިލް އޮފް ކަލްޗަރ ރިލޭޝަންސް (އައިސީސީއާރް)ގެ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގެ ދަށުން ރާއްޖެ ހިމެނިފަިއވުމާއެކު ފާއިތުވި ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 165 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން މަންފާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. އިންޑިޔާގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުދައްރިސުން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާދޭއިރު އެޓީޗަރުންގެ އަގުހުރި ޙިދްމަތަކީ ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި ޝާމިލްވާ މަސައްކަތްތަކެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް