ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 12:13
ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީން
ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީން
ރޮއިޓާސް
ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީން
މާ ބޮޑު ތަނަވަސްކަމެއް ނެތަސް، ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީންނަށް ފާޠިނާ ހުޅުވާލީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގެ ދޮރު
 
ސޫދާންގައި ކުރަމުންދާ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް ޗާޑްއަށް އެތެރެވި މީހުންގެ ޢަދަދު އެކަނިވެސް 3 ލައްކަ 20 ހާހަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާ
 
ޗާޑްއަށް އެތެރެވި ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭގައި ޒަޚަމްވެފައި ތިބި މީހުންގެ ޢަދަދު 2300 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާ 

އަނެކާއަށް ބޭނުންވާ އޯގާތެރިކަމާއި ޙަމްދަރުދީ އަކީ އަތުން މާ ބޮޑު ހޭދައެއް ނުކޮށްވެސް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ، އަގު ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ހަދިޔާއެކެވެ. އިޚުލާސްތެރި ހިތަކައިގެން އަނެކާއަށް ލޯބި ދީ، ތިމާއަށް ވުރެ ދަތި ހާލުގައި ހުރި ކޮންމެވެސް މީހަކަށް އެހީގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ކުރަން މާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫން ނަމަވެސް، ގިނަ ފަހަރަށް ނުކުރެވިފައި އޮންނަ ކަމެކެވެ.

ހާލެއްގައި ޖެހިގެން މީހަކު އަންނަ ހިނދު، ދޭނެ މާ ބޮޑު އެއްޗެއް ނެތޭ ހިތާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދީ ހުރުމަށްވުރެ، އަތުގައި އޮތް ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރެއް ނަމަވެސް ދިއްކޮށްލުމަކީ އަނެކާއަށް ލިބޭ ކިހާވަރެއްގެ ތަސައްލީއެއްކަން ގިނަ ފަހަރު އޮންނަނީ ވަޒަން ނުކުރެވިއެވެ. އެއީ ކިތަންމެ ކުޑަ އެއްޗެއް ކަމަށް ތިމާއަށް ހީވި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެއީ ހާލުގައި ޖެހިގެން އަންނަ މީހަކަށް އަގު ބޮޑު ޖަވާހިރަކަށް ބޮޑު ހަދިޔާއަކަށް ވެއެވެ.

ޗާޑްގެ ކުފްރޫން އަވަށުގައި ދިރިއުޅެމުން ދާ، ޢުމުރުން 44 އަހަރުގެ ފާޠިނާ ޙާމިދަކީ 5 ދަރިންގެ މަންމައެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު މާ ތަނަވަސް ނޫން ނަމަވެސް، އަވަށްޓެރި ސޫދާންގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށް ޗާޑްއަށް އެތެރެވި ރެފިއުޖީންގެ ތެރެއިން 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފާޠިނާ މިއަދު ޚިދުމަތް ކުރަމުން ދަނީ އުފަލާއެކުގައެވެ. އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގެ ދޮރުތައް ވަނީ އެ ރެފިއުޖީންނަށްޓަކައި ހުޅުވާލާފައެވެ.

ގިނަ މީހުންނަކީ މީގެ ކުރިންވެސް އަހަރެން ދަންނަ ބައެއް. އެހެންވެ، އެމީހުން އައީ ސީދާ މިގެއަށް. ބައެއް މީހުން އުޅެނީ ބަލިކޮށް. އެމީހުންނާ އަޅާލާނެ އެހެން މީހަކުވެސް ނެތް. އެމީހުންނަށް އެހީ ބޭނުންވޭ. އެމީހުން އަތަކު އެކައްޗެއްވެސް ނެތް. އެހެންވެ، އަހަރެން ގޭގަ އެމީހުން ބައިތިއްބައިގެން މިއުޅެނީ.
ފާޠިނާ ޙާމިދު؛ ޗާޑުގެ ރަށްވެއްސެއް

ފާޠިނާގެ ގޭގައި މިއަދު ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން ދާ އެކަކީ ޢުމުރުން 30 އަހަރުގެ ފާޠިމާ އަދޫމްއެވެ. ސޫދާންގެ ދާރުފޫރުގައި ލިބެމުން ދިޔަ އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ފާޠިމާގެ ދެމަފިރިން ޗާޑްއަށް ދިޔައީ އެ ދެމަފިރިންގެ 5 ދަރިންނާވެސް އެކީގައެވެ.

އަހަރަމެން ސޫދާން ދޫކޮށް، ދަތުރު ފެށީ ފަތިސް ނަމާދު ބަންގި ގޮވަނިކޮށް. ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި މީހުން ދިޔައީ ހެނދުނުއްސުރެ މެންދުރު ވަންދެން މީހުން މަރަމުން. އަހަރަމެން ދިރިއުޅުނީ ބާޒާރު ކައިރީގަ. ބައެއް މީހުން ތިބޭނެ ބޭރުގަ. ވަގުން ހޯދާ ހައްޔަރު ކުރީ އެމީހުން. ހަތިޔާރުވެސް ހުރި އެތާ. އެ ހުރިހާ ކަމެއް ފެނިފަ، އަހަރަމެން ވަރަށް ބިރު ގަތް. އެއީ ރޯދަމަސް. ކައިގެން، ފެންބޮއެގެން، ފަތިސް ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވީމަ، ރޯދައަށް ތިބެގެން، އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށް ދަތުރު ފެށީ.
ފާޠިމާ އަދޫމް؛ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީއެއް

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 އެއްގެ ރޭތަކާއި ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ސޫދާންގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ޕެރާމިލިޓްރީ ރެޕިޑް ސަޕޯރޓް ފޯރސަސް (އާރްއެސްއެފް)ގެ ފައުޖުތަކާ ދެމެދު ބަދަލު ކުރަން ފެށި ހަމަލާތައް އަދިވެސް ކުރިއަށް ދާ އިރު، ގެދޮރު ގެއްލުނު އާންމުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 4 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. ކައިރި ޤައުމުތަކަށް އެތެރެވާ ރެފިއުޖީންގެ ޢަދަދުތައް އިތުރު ވަމުން ދަނީ އޭގެ އިންތިހާއަށެވެ.

އަންހެނުންނަކީ ވަރަށް ގިނަ ޒިންމާތަކެއް ކޮނޑުއަޅަންޖެހިފަ އޮންނަ ބައެއް. މިކަހަލަ ހާލެއްގަ، މިކަހަލަ ތަނެއްގަ އުޅުމަކީ ވަރަށް ދަތި ކަމަކަށް ވާނީ. އެމީހުންނާ މެދު އަހަރެން ހަމްދަރުދީވަން. މީ ބަޔަކު ދިރިއުޅެން ވަރަށް ދަތި ހާލަތެއް. އެމީހުން އެ ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް، އެހީއަށް ބޭނުންވެފަ.
ާޠިނާ ޙާމިދު؛ ޗާޑުގެ ރަށްވެއްސެއް

ސޫދާންގައި ކުރަމުންދާ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް ޗާޑްއަށް އެތެރެވި މީހުންގެ ޢަދަދު އެކަނިވެސް 3 ލައްކަ 20 ހާހަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ. ޗާޑްއަށް އެތެރެވި ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭގައި ޒަޚަމްވެފައި ތިބި މީހުންގެ ޢަދަދު 2300 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ.  

ބޯޑަރާ 50 އަކަށް ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި، ރެފިއުޖީންނާއި ބެހޭ އދގެ އިދާރާ (ޔޫއެންއެޗްސީއާރް)އާއި އެ ޖަމާޢަތުގެ ބައިވެރިން ދަނީ ކުއްލި ހާލަތުގައި އެހީ ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ހަމަޖައްސާދީ، ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުތަކަށް މީހުން ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު މާއްދާތައް ނުލިބުން ނުވަތަ މެލްނިއުޓްރިޝަންއާއި ހިމަ ބިހީގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެން ދެކުނު ސޫދާންއިން 57 ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައި ވާ ކަމަށް ޔޫއެންއެޗްސީއާރްއިން މަޢުލުމާތު ދެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުވެސް ނުވާ ކުދިންނެވެ. 15 ކުއްޖަކު މަރުވެފައި ވަނީ ހުސްވި ހަފުތާ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
33%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް