ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 07:10
ސިމްޑީ ރެކްރެއަރ އައުޓްލެޓް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި
ސިމްޑީ ރެކްރެއަރ އައުޓްލެޓް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި
ސިމްޑީ ރެކްރެއަރ އައުޓްލެޓް
"ސިމްޑީ ރެކްރެއަރ" ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި
 
ސިމްޑީ ގްރޫޕުން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ބްރޭންޑުތަކުގެ 15000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައި
 
ސިމްޑީ ރެކްރެއަރ ހުޅުވާފައި ވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ހުޅުމާލެ ހަތްތަރި މާޓު ކައިރީގައި
 
ސިމްޑީ ރެކްރެއަރ ހުޅުވުމަކީ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއްގައި ވިޔަފާރިކޮށްލުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ސިމްޑީން ބުނޭ

ސިމްޑީ ރެކްރެއަރ އައުޓްލެޓް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

ސިމްޑީ ރެކްރެއަރ ހުޅުވާފައި ވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ހުޅުމާލެ ހަތްތަރި މާޓު ކައިރީގައެވެ.

ސިމްޑީ ރެކްރެއަރ ހުޅުވުމަކީ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއްގައި ވިޔަފާރިކޮށްލުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ސިމްޑީން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ސިމްޑީގެ ރެކްރެއަރ އައުޓްލެޓް ހުޅުވީ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާ އެކުގައެވެ. އެގޮތުން 12-19 އޮގަސްޓަށް އެ އައުޓްލެޓުން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ލަކީޑްރޯގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އަދި ލަކީޑްރޯގެ 1 ވަނަ އިނާމަކަށް 3000 ރުފިޔާގެ ސިމްޑީ އޮންލައިންގެ ގިފްޓް ވައުޗަރ އެއް، ދެ ވަނަ އަށް 1500 ރުފިޔާގެ ސިމްޑީ އޮންލައިންގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް އަދި 3 ވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 500 ރުފިޔާގެ ސިމްޑީ އޮންލައިންގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް ދިނުމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެ ލަކީޑްރޯގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތް ހޮވުން 20 އޮގަސްޓުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ސިމްޑީ ރެކްރެއަރ އައުޓްލެޓް

ވަން-ސްޓޮޕް ޝޮޕިން ތަޖުރިބާކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ މި ފިހާރަ ހުޅުވުމުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަމުދާނެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އުފެއްދުންތައް ގެނެސްދިނުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސިމްޑީ ގްރޫޕުން 200ށް ވުރެ ގިނަ ބްރޭންޑުތަކުގެ 15000ށް ވުރެ ގިނަ އުފެއްދުންތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން 2020 އިން ފެށިގެން އެ ކުންފުނިން ދަނީ ސިމްޑީގެ އޮންލައިން އެޕް ތައާރަފްކޮށް އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ކަމަށާއި ސިމްޑީ ރެކްރެއަރ އައުޓްލެޓަކީ ވެސް އެއްތަނަކުން ސިމްޑީން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާ ގިނަ ތަކެތި ލިބެން ހުންނާނެ އައުޓްލެޓެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް