ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 19:39
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ރިޔާސީ އިންތިހާބު
އިދިކޮޅު ލީޑަރޝިޕުން ހިތްވަރު ލިބިގެން ވިލިނގިލީގައި ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރި ކަންކަން ރައީސްގެ ކެމްޕޭން އޮފީހުން ކުށްވެރިކޮށްފި
ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނެއްގައި ރޯކޮށްލުން ކުށްވެރިކޮށްފައިވޭ
ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ޕާޓީތަކުން ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ކެމްޕޭނަށް ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމުން، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް މެންބަރުން ހިންގި ހަމަ ނުޖެހުން އިބޫ/އަސްލަމް 2023 ކެމްޕޭން އޮފީހުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީފީ ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ކެމްޕެއިންގައި ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހިންގި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ހުވަދުއަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުގެ ތެރެއިން ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޕީޕީއެމް ޓީޝާޓް ލައިގެން ޕީޕީއެމްގެ ދިދަ ހިފައިގެން ތިބި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ފުލުހުން ކޯޑަން ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ގަދަކަމުން ވަންނަން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެތަނުގެ ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ފުލުހުންނާ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނުކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ ދީދީ ވަނީ ރައީސް ޞާލިހު ވާހަކަ ދައްކަވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް، ގދ. މަޑަވެލީގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަނުގައި ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ރައީސްގެ ކެމްޕޭން އޮފީހުން ވަނީ އަނިޔާވެރިކަމުން ދުރުހެލިވެ، ޑިމޮކްރެޓިކް ޕްރޮސެސްތަކަށް ޖާގަ ދިނުމަށް ޕީޕީއެމްއަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ ދީދީ ވިދާޅުވީ، މި އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާކަމީ ޑިމޮކްރަސީގެ ދިރުމެއް ހުރިކަމުގެ ހެކިތަކެއް ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން އަޒުމް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު ކެމްޕޭންކުރުމަށް ޖާގަ ދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ރައީސްގެ ކެމްޕޭނުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވިލިނގިލީގައި ތިބި ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕުން ހިތްވަރު ލިބިގެން އެކަން ކުރިއިރު، ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ގޮވާލަނީ ލީޑަޝިޕުން ނަމޫނާ ދައްކައި، އިންސާފުވެރިކަމާއި ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތަކާ އެއްވަރަށް ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އަނިޔާވެރިކަމާއި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަކީ ތިމާގެ ހިޔާލު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ތާއީދު ހޯދުމަށް އޮތް ޕްލެޓްފޯމްތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

- ކޮމެންޓް