ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 19:04
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖޭގެ ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުން
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖޭގެ ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުން
އެމްޑީޕީ
ވިލިނގިލީގެ ތަރައްގީ
ބިން ހިއްކުމާއި، ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކާއި ފިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ވައުދު ވިލިނގިއްޔަށް
 
މުޅި ވިލިނގިލި ތަރައްގީ ގެނެވޭނެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއް އެބަހުރި
 
"ދޮރަގައްލާ" ފަރު ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރައްވާނެ

ބިން ހިއްކުމާއި، ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކާއި ފިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ވައުދުފުޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިލިނގިއްޔަށް ވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

"އުފާވެރި އާމާންރާއްޖެ" ކެމްޕޭނަށް ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ތެރޭގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން، މިހާރު އިމާރާތްކުރަމުންދާ 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު، އަންނަ ދައުރުގައި އިތުރު 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ވިލިނގިލީ ބިން ހިއްކާ، އެ ހިއްކާ ބިމުގައި އިތުރު މަޝްރޫއުތައް ހިނގާގޮތަށް ކަންކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިލިނގިލި ކައިރީގައި އޮތް "ދޮރަގައްލާ" ފަރު ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ވި ވައުދެއް އަދި ނުފުއްދި އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެއީ ވިލިނގިލި ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ވިލިނގިއްޔާއި ކޫއްޑޫ ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލުން ކަމަށާއި، އެކަމަށް އަމަލީ ސިފައެއް އަދި ނާންނަ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވަނީ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މުޅި ވިލިނގިލި ތަރައްގީ ގެނެވޭނެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމާއި ރައްޔިތުން ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެއީ ބޮޑު މަސައްކަތެއް. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ އިރުގައި ކޮވިޑުގެ އާލަމީ ވަބާއާއެކީގައި ބައެއް މަޝްރޫއުތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައި. އެހެންނަމަވެސް އެ މަސައްކަތުގެ ދިރާސާ ނިމިއްޖެ. އަޅުގަނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހިނގާށޭ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މުޅި ވިލިނގިލި ތަރައްގީ ގެނެވޭނެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއް އެބަހުރި. މީގައި ގޮތެއް ނިންމަން ގަސްދު ކުރަނީ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްފައި. އެތަނަށް ދާނީތޯ ނުވަތަ މީގައި ހުރި ޕްރޮޕޯސަލްއަކާއިގެން ކުރިއަށްދާނީތޯ މިއީ ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމެއް. ކުރިއަށް މި އޮތް ކުރު މުއްދަތުގައި، މިކަމާއިދޭތެރޭގައި މަޝްވަރާކޮށްފައި ގޮތެއް ނިންމާނީ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ރައީސް ވިދާޅުވީ ވިލިނގިލީގެ ތަރައްގީއަށް މިދިޔަ 5 އަހަރު ތެރޭގައި ބަޖެޓުން 202 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދިވެސް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ބައިވަރު އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތްތަކާ އެކު ކުރިއަށްވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖޭގެ ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުން - އެމްޑީޕީ

ރައީސް ވިދާޅުވީ ވިލިނގިލި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އަނެއްކާވެސް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ފުންކޮށް ވިސްނުމަށްފަހުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމަނިކުފާނާއި ކޯލިޝަނާ އެކީގައި ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3ށް ވޯޓު ދެއްވުމަށެވެ. އެއިރުން ވިލިނގިލި ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކުގައި ކުލަޖެހިގެންދާތަން ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް