ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 13:07
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އެމްޑީޕީ
ފަރެސްމާތޮޑާގެ ތަރައްގީ
ފަރެސްމާތޮޑާ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ގެނެސްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވައިފި
 
ފްލެޓް ނުވަތަ ރޯ ހައުސް އަޅައިދޭނެ
 
އައިސް ލިބޭ ގޮތަށް އައިސް ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިދޭނެ
 
ޔޫތް ސެންޓަރެއް ތަރައްގީ ކުރާނެ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ދެއްވައިފިއެވެ.

"އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ" ކެމްޕޭނަށް ފަރެސްމާތޮޑާ "ބަނދަރު ބައްދަލުވުން" ގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ލިސްޓު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން އެ ބޭނުންވާ ބަދަލު ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވިއެވެ.

Advertisement

ފަރެސްމާތޮޑާއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެރަށުގައި ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ވަސީލަތްތަކާއެކު ޔޫތް ސެންޓަރެއް ތަރައްގީ ކުރުމާއި، ބަނދަރުބޮޑުކޮށް ނެރުފުންކޮށް ރައްޔިތުން މޫދަށް އެރޭނެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ތަނެއް ބީޗެއް ހެދުމާއި، ހެލްތް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވެފައިވާ އައު އިމާރާތް އެޅުމާއި، މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން އައިސް ލިބޭ ގޮތަށް އައިސް ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދިބޮޑު ހުކުރު މިސްކިތެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމާއި، އެއާޕޯޓު ސަރަހައްދުގައި ސިޓީ ހޮޓެލްއެއް ތަރައްގީ ކުރުމާއި، ކަޅައިދޫ އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ އެއްކޮށް ހިއްކާ އެރަށުގައި ފްލެޓް ނުވަތަ ރޯ ހައުސް އަޅައިދެއްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާގައި ވެސް އެބަހުރި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކެއް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިރަށުގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައިދޭނަން. އަދި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް، ޔޫތް ސެންޓަރެއް ވަސީލަތްތަކާއެކު ގާއިމްކޮށްދޭނަން. ބަނދަރުބޮޑުކޮށް ނެރުފުންކޮށް މިރަށުގެ ރައްޔިތުން މޫދަށް އެރޭނެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ތަނެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ހަދައިދޭނަން. އަދި މިރަށުގެ ހެލްތް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވެފައިވާ އައު އިމާރާތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހަދައިދޭނަން. މިރަށުގެ މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން އައިސް ލިބޭ ގޮތަށް މިރަށުގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ބަހައްޓައިދޭނަން. އަދި މިރަށުގައި ބޮޑު ހުކުރު މިސްކިތެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އަޅައިދޭނަން. މިރަށުގެ އެއާޕޯޓު މިހާރު ވަނީ ނިމިފައި. ހުޅުވިފައި. އެއާޕޯޓު ކައިރީގައި އެސަރަހައްދުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ސިޓީ ހޮޓެލެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިރަށުގައި އަޅައިދޭނަން. މިރަށުގެ ކައިރީގައި އޮތް ކަޅައިދޫ މިރަށާއި އެއްކޮށް ހިއްކާ އެރަށުގައި ފްލެޓް ނުވަތަ ރޯ ހައުސް މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އަޅައިދޭނަން. މިއީ ފަރެސްމާތޮޑާއަށް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައިވާ ކަންކަން.
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މަހުގެ އަގު މިއަދުވެސް ބޮޑުކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބޭރަށް ވިއްކަން ޖެހެނީ އެއަށްވުރެ މާ ކުޑަ އަގެއްގައި ކަމަށެވެ. މިސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ތާޒާކަމާއެކު ގަނެވޭނެ ގޮތަށް އެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މަސްފަސޭހައިން ގަނެވޭނެ ކަލެކްޓަރ ވެސަލްތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން އެއްކޮށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއަށް ދޫކޮށްލުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެނެއް ނޫން ސަރުކާރުން އިންޑަސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި މީހުންނާއި އެއްޗެހި ބިނާކޮށްފައި ހޯދާފައި މިފްކޯ ރަނގަޅު ޝެއަރ ވިއްކަން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކީ އެއީ . ބޭނުންވާ ކެޕޭސިޓީ މިފްކޯއަށް އިތުރުކޮށް އެއީ ފައިދާވާ ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމަށްފަހު އޭގެ ހިއްސާ ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކުން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ ޕްލޭންއާއެކު އަޅުގަނޑުމެން މިކުރިއަށްދަނީ. ތިބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކޫއްޑޫގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް މިހާރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް. ފެލިވަރުގެ ފެކްޓަރީއަށް ގެންނަ ބަދަލު، އަދި އައްޑޫގައި ހެދި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ކެޕޭސިޓީ ޑަބަލްކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ. އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭއަކީ ޖަޒީރާ ރަށްތަކަކަށް އުފެދިފައިވާ އޮތް ގައުމަކަށްވާތީ، މަސްވެރިން އެބައުޅޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގަ. މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ހިފައިގެން ދިގުދަތުރުކޮށްފައި ކޫއްޑޫއަށް ނޫނީ ފެލިވަރަށް ނޫނީ އައްޑޫއަށް ދިއުމަށް އެކުރާ ދަތުރު އެބަޖެހޭ ކުޑަ ކުރަން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު މަސްގަންނަ ބޯޓުތައް ފްލީޓެއް އަޅުގަނޑުމެން މިހޯދީ.
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކީ ވަރަށް ބޮޑު ސިނާއަތެއް ކަމަށާއި، މުޅި ރާއްޖޭގައި 17000ށް ވުރެ ގިނަ މަސްވެރިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ހުރިހާ މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ގެނެސްދިނުމަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް