ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 18:11
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު، ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު، ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ
ރައީސް އޮފީސް
ޓީޗަރު ލައިސަންސް
ޓީޗަރު ލައިސަންސް، މުދައްރިސުންނަށް ދިނުމަކީ އެ އެމީހުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ޝަރަފެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
 
މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު ވަނީ އާންމުކޮށްފައި

ޓީޗަރު ލައިސަންސް, މުދައްރިސުންނަށް ދިނުމަކީ އެމީހުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ޝަރަފެއް ކަމަށް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުމާ ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ޚިތާބެއް ދެއްވާފައެވެ. މިނިސްޓަރު ވަނީ ތައުލީމީ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޒިންމާތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގާބިލުކަމާއި ހުނަރާއި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާގު ލިބިފައިވާ ބައެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މުދައްރިސުންގެ ކަންތައްތައް، މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށްފަހު ނިންމާލުމަށް ސަރުކާރުން ނޭދޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މަންހަޖު ރަނގަޅަށް ސްކޫލުތަކުގައި ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ މުދައްރިސުންނަށް އުފާވެރި މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ފޯރުކޮށްދެވިގެން ކަމަށެވެ. އެމަގަށް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، މި ގަވާއިދަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސްކޫލްތަކާއި، އަދި ކިޔަވައިދޭ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި، އަދި އެއާގުޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި އޮގަސްޓު 2021ގައި އަމަލުކުރަން ފެށި ތައުލީމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް އުޅޭ މުދައްރިސުންނަކީ ގާބިލު، އެކަށީގެންވާ ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ފެތޭ ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ.

މިނިސްޓަރު ވަނީ، ކުރިން މުދައްރިސުންނާއި ލޯތްބާއި އިހްތިރާމާއި ގަދަރު ލިބިގެންވިީ ބައެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެދުރުންގެ މުހިންމުކަމާމެދު ނޭނގި ނަމަވެސް އިހުމާލުވި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މުދައްރިސުންގެ މަގާމާއި ހައިބަތު ނެގެހުއްޓުމަށް މުޖުތަމައުގައި އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މުދައްރިސުންނަށް، އެމީހުންގެ ހައްގު މަގާމާއި ގަދަރު މުޖުތަމައުގައި ނުލިބޭހޭ ހިނދަކު، އިޖުތިމާއީ ފޭރާމުގައި ވީދި ކަފާސް ވެފައި ހުރި ބާގަނޑުތައް ބެއްދޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއާއެކު މުދައްރިސުންނަށް އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެފަދަ އުޖޫރައެއް ދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ނިންމެވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުރިހާ އެންމެން ވެސް މުދައްރިސުންނަށް ހައްގުވެގެންވާ އިހްތިރާމާ ލޯބި ދިނުމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް