ކ. މާލެ
|
6 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 12:18
ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުމާއި ގުޅިގެން އާދިއްތަ ދުވަހު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޚިތާބު ދެއްވަނީ
ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުމާއި ގުޅިގެން އާދިއްތަ ދުވަހު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޚިތާބު ދެއްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން
ޒިންމާދާރު ހަރުދަނާ ރައްޔިތެއް ބިނާކުރެވޭނީ ދެވޭ ތައުލީމު ވަށާޖެހިގެން: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
 
ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ސްކޫލުތަކުގައި މަސައްކަތުގެ ތައުލީމު އުނގަންނައިދޭނެ

ޒިންމާދާރު ހަރުދަނާ ރައްޔިތެއް ބިނާކުރެވޭނީ ދެވޭ ތައުލީމު ވަށާޖެހިގެން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުމާއި ގުޅިގެން އާދިއްތަ ދުވަހު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ދެއްވި ޚިތާބު ވިދާޅުވީ ޒިންމާދާރު ހަރުދަނާ ރައްޔިތެއް ބިނާކުރެވޭނީ ދެވޭ ތައުލީމު ވަށާޖެހިގެން ކަމަށްވާއިރު އެކަން ކުރެވޭނީ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ތަފާތު ހުނަރު އަށަގަންނުވައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ކުދިންނަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލާ ރައްޓެހި ބަޔަކަށް ހެދިގެން ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ސްކޫލުތަކުގައި މަސައްކަތުގެ ތައުލީމު އުނގަންނައިދޭން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކާމިޔާބަކީ އެ ކުއްޖަކު ބޭނުންވާ، ޝައުޤުވެރިވާ ރޮނގުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން ލިބޭނެ އެއްޗެއްކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސްކޫލެއްގެ ކާމިޔާބީ ވަޒަން ކުރުމުގައި ސާނަވީ މަރުހަލާތަކުގެ ނަތީޖާ އަކީ މުޖުތަމައުގައި އިހުއްސުރެން ގެންގުޅޭ މިންގަނޑެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ހަޤީޤަތަކީ ސްކޫލުގެވެސް އަދި ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ވެސް އެންމެ މަތީ އަރުތަ މިންކުރެވޭ މައިގަނޑު އަސާސަކީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖު ކަމަށެވެ.

އެކި ގޮތްގޮތުން އުނގެނުމުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ކުދިންވާކަން އެހީ ހަނދާނުގައި އަބަދުވެސް އޮންނަ ހަޤީޤަތެއް ކަމަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އިރުޝާދާއެކު ޝާމިލްވެށި ބިނާކުރެވި، ދަރިވަރުންނަށް އެކަމުގެ ފައިދާވާނެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ތައުލީމުގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ދަރިވަރުންނަށް ކުރާނީ ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ދެވިގެން ކަމަށެވެ. ތަރުބިއްޔަތާ ނުލާ ދެވޭ ތައުލީމަކީ ފޫނެއްފަޔަށް ފެންފުރުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މުޖުތަމައު އުންމީދު ކުރާ ފަދަ ބަޔަކަށް ކުދިން ހެދުމަށް މައިންބަފައިންނަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް