ކ. މާލެ
|
5 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 07:23
ޑީޖޭއޭ
ޑީޖޭއޭ
ޓްވިޓަރ
އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ރެކޯޑް ސާފުކުރުން
ވަގުތު އޮއްވައި، އިންތިޚާބާގުޅޭ ރެކޯޑް ސާފުކުރަން ހުށަހެޅުމަށް ޑީޖޭއޭއިން އެދިއްޖެ
 
ހަފުތާ ބަންދުގައިވެސް ފޯމު ހުށަހެޅޭގޮތަށް ފުރުސަތު ދީފައިވަނީ، އާއްމުކޮށް ރިކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތަށްވުރެ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު އިތުރުވާތީ
 
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00ން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 15:00އާ ހަމައަށްވެސް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެ

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް މަދުވެގެން 48 ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ބޭނުންވާތީ، ރެކޯޑް ސާފުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަގުތަށް ސަމާލުވުމަށް, ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ)އިން އަންގައިފިއެވެ.

ރެކޯޑް ސާފުކުރަން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި ހަފުތާ ބަންދުގައިވެސް ޑީޖޭއޭއިން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ޑީޖޭއޭއިން ބުނީ ހަފުތާ ބަންދުގައިވެސް ފޯމު ހުށަހެޅޭގޮތަށް ފުރުސަތު ދީފައިވަނީ، އާއްމުކޮށް ރިކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތަށްވުރެ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު އިތުރުވާތީކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 17:30އާ ހަމައަށް، އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00ން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 15:00އާ ހަމައަށްވެސް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

Advertisement

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި؛ ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެގެން ބާރަ މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ހުކުމެއް ކުރެވިފައިވާ މީހަކުނަމަ، އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ، ނުވަތަ އެ ހުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މައާފްކުރެވުނުތާ ތިން އަހަރު ވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ޑީޖޭއޭއިން ވަނީ، އިންތިޚާބުގެ ސުންގަޑީގެ ކުރިން މިކަމާ ގުޅޭ ރިކޯޑް ލިބޭވަރަށް ވަގުތު އޮއްވައި، އެކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. މިކަމަށް އެދި ޑީޖޭއޭގެ ރިސެޕްޝަން ނުވަތަ މެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ ޖުލައި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މިމަހުގެ 7 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00އާ ހަމައަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް