ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 16:11
ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް، މޯގަން ބީންލޭންޑް
ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް، މޯގަން ބީންލޭންޑް
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި
 
މޯގަންއަކީ ބޭންކިންގ، ބިޒްނަސް އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ޗޭންޖް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން 22 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމަށް މރ. މޯގަން ބީންލޭންޑް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ މޯގަންއަކީ ބޭންކިންގ، ބިޒްނަސް އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ޗޭންޖް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން 22 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމަށެވެ.

މޯގަން ވަނީ ލޮއިޑްސް ބޭންކިންގ ގްރޫޕް، ޔޫކޭގައި ގިނަ މަގާމުތަކެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ހެޑް އޮފް މާކެޓްސް އޮޕަރޭޝަންސް، ހެޑް އޮފް ޓެލެފޯނީ އެންޑް ރިޓެންޝަން، ހެޑް އޮފް ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ގްއާރންސޭ އަދި ސީނިއަރ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް، ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ނޯތު އެމެރިކާފަދަ މަގާމުތައް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މޯގަން އެންމެ ފަހުން އަދާކުރައްވާފައިވަނީ ޔޫކޭގެ ކެޕްކޯގައި މެނޭޖިންގ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމެވެ. މި މަގާމުގައި އޭނާ ވަނީ ޔޫކޭ ބޭންކިންގ އެންޑް ޕޭމަންޓް ޕްރެކްޓިސްގައި ހިމެނޭ  ޓްރާންސްފޮމޭޝަން ޑެލިވަރީ، ކްލައެންޓް ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް، އަދި ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މޯގަން ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައުތުހެމްޓަންއިން ބެޗެލަރސް އޮފް ސައިންސް، އަދި ނޮޓިންގްހަމް ބިޒްނަސް ސްކޫލުން މެނޭޖްމަންޓް ސްޓަޑީސްއިން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. މޯގަންއަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެޝަރީ މެނޭޖްމަންޓުން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޯޕަރޭޓް ޓްރެޝަރަރސް ސެޓިފިކެޓް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް