ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 12:47
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ށ.މިލަންދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު
މިލަންދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް 160 މިލިއަންއަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ: އާޒިމް
 
ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ
 
ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމިގެންދާއިރު، ރައްޔިތުން މޫދަށް އެރޭނެ ހިތް ފަސޭހަ ބީޗެއް ގާއިމްކޮށްދޭނެ

ށ.މިލަންދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް 160 މިލިއަންއަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

އެރަށުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިލަންދޫ ބަނދަރު ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، އެއީ 75 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމިގެންދާއިރު، ރައްޔިތުން މޫދަށް އެރޭނެ ހިތް ފަސޭހަ ބީޗެއް ގާއިމްކޮށްދޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިރަށުގައި އެމްޓީސީސީން ކުރަމުން މިދަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް އެގޮތުން މިލަންދޫގެ ބަނދަރު ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ހިނގާ. އެއީ 75 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް. ހަމައެއާއެކު މިލަންދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެބައޮތް. އެއާއެކު ޖުމްލަ އެމްޓީސީސީން މިކުރާ މަސައްކަތުގެ އަދަދު އެބަ އަރާ 111 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް. އެއާއެކު ފޭސް-2 ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް އިންކުއަރީ އައިސްފައި. އެއާއެކު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެމްޓީސީސީން މިކޮޅުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ އަގުއަރާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އަންދާޒާ ކުރެވެނީ 160 މިލިއަން ރުފިޔާ. ސަރުކާރު މިހިންގާ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްއާއި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިނގަމުން މިދަނީ. މިތަނުގައި ހިނގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބަދަލުތައް އަންނަމުން އެބަދޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދަވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިމަޝްރޫއުތައް ވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިލަންދޫގައި މިހާރު އޮތް ބަނދަރުން 17900 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ފުންކޮށް، 70400 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ އައު ބަނދަރެއް ފުންކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި 8400 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދުގެ ނެރު ފުންކޮށް 93 މީޓަރުގެ ރިވެޓްމަންޓެއް ޖެހުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިލަންދޫ ބަނދަރުގެ އިތުރުން އެރަށަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެމްޓީސީސީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިލަންދޫ އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ގޮނޑުދޮށް 954.43 މީޓަރ ސަރަހައްދެއްގައި ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމަންޓެއް ގާއިމުކޮށް ރިވެޓްމަންޓުގެ ދެކޮޅުގައި 44.77 މީޓަރ ބޮޑު ހިލައިގެ ދެ ފައިކަށި ބެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއަކީ 34.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް