ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 12:29
ރައީސް ފިއްލަދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ
ރައީސް ފިއްލަދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ހއ. އަތޮޅު ދަތުރުފުޅު
ހިޔާލުތަފާތުވުންތައް ހުރި ނަމަވެސް މިއީ މުޅި ޤައުމުގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރަންވީ ވަގުތު: ރައީސް
 
ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް އޮތަސް ވޯޓަށް އޭގެ އަސަރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި
 
2018ގެ މެނިފެސްޓޯގެ 90 އިންސައްތަ މަސައްކަތް އެކި މަރުހަލާތަކުގައި
 
ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ތަފާތު ޚިޔާލުތައް އެއްކޮށްގެން ގައުމުގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރައްވައިގެން

ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ހުރި ނަމަވެސް މިއީ މުޅި ޤައުމުގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނާއެކު މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިއަށްދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ހއ. ފިއްލަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން 2018 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވައިލި "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" މެނިފެސްޓޯގެ އަމާޒަކަށްވީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މެިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން 90 އިންސައްތަ މަސައްކަތް އެކި މަރުހަލާތަކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ރައްޔިތުން ފޯކަސް ކުރަންވީ މިއަހަރުގެ އިންތިޚާބަށް ކަމަށާއި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ހުރިނަމަވެސް ޤައުމުގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރީ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކާ ގުޅިގެންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ބަލަނީ ޤައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަކީ ކޯލިޝަނުގެ ލީޑަރުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް ނުވި ކަމުގައި ވިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމަނިކުފާނު ދެއްވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ ސަރުކާރާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް އޭގެ އަސަރު ވޯޓަށް ވިޔަ ނުދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އެއީ އޭގެ ސަބަބުން މި ސަރުކާރުގެ ކުރިން ޤައުމު އޮތް ހާލަތައް ގޮސްދާނެތީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ފިއްލަދުއަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަންކަމަށް ވެސް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން, ރަށުގެ މަގު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށާއި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް ތަރައްގީކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދެއްވުމާއި ހުކުރު މިސްކިތް އައު ޒަމާނީ މިސްކިތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ގުޅާލައްވާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރުން ދައްޕަރުގައި އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އެދިފައިވާތީ އެގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މަސައްކަތް ވެސް ރައްޔިތުން ފައިދާވާނެ ގޮތަށް ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ފިއްލަދޫއިން ފެނުނު ތަރުހީބަށް ބަލައި ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި އެ ރަށުގެ އައުލަބިއްުޔަތު އެމަނިކުފާނަށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް