ކ. މާލެ
|
1 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 20:26
ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމުގައި އިންނެވި ޝައިޚު ހަސީނާ، އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައި ބަންގްލަދޭޝްގައި މުޒާހަރާކުރުން
ބަންގްލަދޭޝްގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު
"އަދުގެ ސަރުކާރުގެ ދަށުން، އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބަންގްލަދޭޝްގައި ނުބޭއްވޭނެ"
 
އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ހަސީނާ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަން ޖެހޭކަމަށް ބީއެންޕީން ދަނީ ގޮވާލަމުން
 
ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ވަގުތީ ސަރުކާރެއްގެ ދަށުން، އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބީއެންޕީން ދަނީ ގޮވާލަމުން

ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު, އެ ގައުމެއްގެ ނަން މާ ގިނައިން ނުއިވުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ވަރުގަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާ އެއް ގައުމަކީ އަވައްޓެރި ބަންގްލަދޭޝްއެވެ. ޖުލައި މަސް ނިމިދިޔައީވެސް އެފަދަ ހަރަކާތަކުންނެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިކަންކުރާ ޑާކާގައި، އިދިކޮޅު ބަންގްލަދޭޝް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ބީއެންޕީ)ން ވަރުގަދަ މުޒާހަރާއެއް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެއް ދުވަހަކީ ޖުލައި 31 ވީ ހޯމަ ދުވަހެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ މުޒާހަރާގައި އެންމެ އަޑުހަރުކޮށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުން ގޮވަމުން ދިޔައީ، ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި އިންނެވި ޝައިޚު ހަސީނާ، އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށެވެ.

Advertisement

ޖެނުއަރީ 2024ކީ ބަންގްލަދޭޝްގައި އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ މަހެކެވެ. އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ހަސީނާ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައި، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ވަގުތީ ސަރުކާރެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބީއެންޕީން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ހަސީނާގެ ސަރުކާރުން ދަނީ އެ ގޮވާލުމަށް އިޖާބަ ދިނުމަށް އިންކާރު ކުރަމުންނެވެ.

އަހަރެމެންގެ އޮތީ ހަމަ އެންމެ ޑިމާންޑެއް. އެއީ ޝައިޚް ހަސީނާ އިސްތިއުފާ ދިނުން. އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން، ވަގުތީ ސަރުކާރެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އަހަރެމެންގެ ޑިމާންޑެއް. މިކަން ނުވަނީސް، އަހަރެން ގެއަކަށް ނުދާނަން
މީޒާނުއްރަހްމާން؛ ބީއެންޕީ އެކްޓިވިސްޓެއް

2009 ވަނަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ހަސީނާއަކީ ހަރުކަށި ގޮތެއްގައި މުޅި ގައުމު ކޮންޓްރޯލްކުރައްވާ ލީޑަރެކެވެ. ޚުދުމުޚުތާރު ވައްޓަފާޅިއަކަށް ވެރިކަން ހިންގެވުމާއި، އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ޚިލާފު ޖަރީމާ ހިންގެވުމާއި، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އަޅުއްވައި، ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތައް ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ފަހަތުގައި ގައިދުކުރެއްވުންފަދަ އެތައް ތުހުމަތެއް ހަސީނާއަށް އަމާޒުވެފައި އެބަހުއްޓެވެ.

ހަސީނާގެ ސިޔާސީ ވާދަވެރިޔާ އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު، ޚާލިދާ ޒިޔާ، 2018 ވަނަ އަހަރު ޖަލަށް ލީ ފަހުން، މައި އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ކަންކަންވެސް އޮތީ އޮޅުންބޮޅުން ގަނޑެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ނަމަވެސް، މި ފަހަކަށްއައިސް، ސިޔާސީ މުޒާހަރާތައް ބާއްވައެވެ. އެ މުޒާހަރާތުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކުވެސް ބައިވެރިވެއެވެ.

ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަހަރެމެން ތިބޭނީ މަގުމަތީގަ. އަހަރެމެން ތިބޭނީ އަހަރެމެންގެ ލީޑަރު، ތާރިގު ރަހްމާންގެ ފަހަތުގަ. އޭނަ ދައްކާ މަގަކުން ދާނީ. ކޮންމެ ފަދަ ހުރަހަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނަސް ފަރުވާލެއް ނެތް. ހުރިހާ ކަމަކާ ދެކޮޅަށް އަހަރެމެން މިއަދު ތެދުވާނަން.
މުޚްލިސުއްރަހްމާން؛ ބީއެންޕީ އެކްޓިވިސްޓެއް

ބީއެންޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، މިރުޒާ ފަޚްރުލް އިސްލާމް އަލަމްގީރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި، އަދުގެ ސަރުކާރުގެ ދަށުން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުން، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގައި މިނިވަން އިންތިޚާބެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަކޮށް، އެންމެނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭ ފަދަ އިންތިޚާބެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސް ކުރުމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާއާއި އެމެރިކާގެ ހުޅަނގުގެ ބައިވެރިން އެ ބެހެނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް