ކ. މާލެ
|
1 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 07:48
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލޭޑްމިއަރ ޕޫޓިން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރަޝިޔާއާއި ހުޅަނގުގެ ކޯޅުން
ރަޝިޔާއާއި ހުޅަނގުގެ ކޯޅުންގަނޑުގެ މައިދާނަކަށް ސޫރިޔާ ވަނީބާ؟
 
އުތުރު އެޓްލާންޓިކް ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރީ އިއްތިހާދު (ނޭޓޯ)އާއި ރަޝިޔާގެ ބާރުތަކުން ސޫރިޔާގައި ކުރިމަތިލުމަކީ އެއްވެސް މީހަކު ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ނޫން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަސްކަރިއްޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ އެއް އަސްކަރީ  ބާރު ކަމަށް ވާ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރައިންއަށް އަރާ، ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް ކުރަމުން ދާތާ މިހާރު މި ވަނީ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފާއިތުވެފައެވެ.

ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމައަކީ ހަމަ އެކަނި ޔޫކްރައިންގެ ފަސްގަނޑުގައި ކުރާނެ ހަނގުރާމައެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެ ހަނގުރާމައެއް ކަމުގެ ބިރު ބޮޑު ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު އިއްތިފާޤުވަމުން ދަނިކޮށް، އެފަދަ ކަމެއް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ހިނގާފާނެ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ފެނުނީ ޖުލައި މަސް ނިމެންދަނިކޮށެވެ.

އެތައް އަހަރަކަށް ދިގުލާ ދިޔަ ހަނގުރާމައެއްގައި ސުންނާފަތިވެފައި އޮތް ސޫރިޔާ ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދިޔަ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ޑްރޯންއަކަށް، ރަޝިޔާގެ ވައިގެ އަސްކަރީ ޖެޓަކުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް އަމާޒުވިއެވެ. އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު ލޮއިޑް އޮސްޓިން ވަނީ، ރަޝިއާގެ އެ އަމަލަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލެއް ކަމަށް ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ. އެ ހަމަލާގައި އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާ އެމްކިއު-9 ޑްރޯންއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ. މިއީ ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން، ވާދަވެރި ޤައުމުތަކާ ދުރުދުރުން ތޮޅެމުން ދާ ދިއުމުގެ ސިލްސިލާއަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުވި ބޮޅެވެ.

އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި، ސޫރިޔާގެ ވައިގެ ސަރަޙައްދުގައި، އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތަކަށް ރަޝިޔާއިން ނުރައްކާ ދަރަޖައަކަށް ނުތަނަވަސް ކުރުވި މިންވަރު ވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ. ސޫރިޔާގެ ވައިގެ ސަރަޙައްދަކީ ރަޝިޔާ އަދި އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިންވެސް ހަރަކާތްތެރިވާ ސަރަޙައްދެކެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް ރަޝިޔާއިން ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ ރާގު ތަފާތެވެ. ޖުލައި 19 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލޭޑްމިއަރ ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ، އުތުރު އެޓްލާންޓިކް ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރީ އިއްތިހާދު (ނޭޓޯ)އާއި ރަޝިޔާގެ ބާރުތަކުން ސޫރިޔާގައި ކުރިމަތިލުމަކީ އެއްވެސް މީހަކު ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަހަރަމެން އަބަދުވެސް ތިބެނީ، ކޮންމެ ފަދަ ކަމަކަށްވެސް ތައްޔާރުވެގެން. އެކަމަކު، މި ކަހަލަ ގޮތަކަށް، ނޭޓޯއާއި ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތަކުން ސޫރިޔާގަ ކުރިމަތިލުމަކީ އެއްވެސް މީހަކު ބޭނުންވާނެ ގޮތެއް ނޫން. އެމެރިކާއިން މިކަމެއް ފެށީ. އެހެންވެ، އަހަރަމެން ބެލީ، ކުރިމަތިލުންތައް ނުހިނގާނެ ގޮތަކަށް ކަން ކުރެވޭތޯ. ކާރިޘާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ހިނދެއްގަ، ދެ ފަރާތުގެ ކަމާ ބެހޭ އޮފިޝަލުންނަށް ސީދާ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ މަގުތައް މިހާރުވެސް އޮންނާނީ ހުޅުވާފަ. މިކަމުންވެސް އަންގައިދެނީ އެއްވެސް މީހަކު ކުރިމަތިލުމެއް ބޭނުން ނުވާކަން... އެކަމަކުވެސް އަހަރަމެން މި ތިބެނީ ތައްޔާރުވެގެން.
ވްލޭޑްމިއަރ ޕޫޓިން؛ ރަޝިޔާގެ ރައީސް

އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގެ ޑްރޯންއަކަށް ރަޝިޔާގެ ހަމަލާއެއް އަމާޒުވެފައި ވަނީވެސް، އެމެރިކާގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ކަމަށް ރަޝިޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ވެފައި ވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ އަމަލުތައް، 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް އެތައް ފަހަރަކު އެމެރިކާއިން ތަކުރާރު ކޮށްފައި ވާ ކަމަށް ރަޝިޔާއިން ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
33%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް