ކ. މާލެ
|
29 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 06:08
ރަޝިއާއިން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ލެވަން ދެޒްހަގްރޭން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްކުރެއްވުން
ރަޝިއާއިން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ލެވަން ދެޒްހަގްރޭން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްކުރެއްވުން
ރާއްޖެ - ރަޝިޔާ
ރަޝިޔާ ސަފީރު، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
 
މިނިވަން ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ސަފީރު ވަނީ އަރިސްކުރައްވާފައި
 
އެ ބައްދަލުކުރެވުމުގައި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ރާއްޖެއާއި ރަޝިޔާއާ ދެމެދުއޮތް ގުުޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފަވޭ
 
ރާއްޖެ އާއި ރަޝިޔާ އާއި ގައުމުގެ ދެމެދުގަައިވާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވޭ

ރަޝިއާއިން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ލެވަން ދެޒްހަގްރޭން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓރީ އޮފް ޑިފެންސްގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެވުމުގައި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ރާއްޖެއާއި ރަޝިޔާއާ ދެމެދުއޮތް ގުުޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖެ އާއި ރަޝިޔާ އާއި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގަައިވާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރަޝިޔާ ސަފީރު ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސަފީރު ވަނީ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިޔަރ ޕޫޓިންގެ ފަރާތްޕުޅުން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާއަށް އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ސާލިޙަށް އަރިސްކުރައްވާފައެވެ. އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް