ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 19:02
ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި ޖެހި ރިވެޓްމަންޓު
ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި ޖެހި ރިވެޓްމަންޓު
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް
ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓްގައި ޖެހި ރިވެޓްމަންޓުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުދައިން އެއާޕޯޓު ރައްކާތެރި ކުރެވިފައިވޭ: އާޒިމް
 
މިއީ ރާއްޖޭގައި ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު ރިވެޓްމަންޓް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އެއަރޕޯޓްގައި ޖެހި ރިވެޓްމަންޓުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުދައިން އެއާޕޯޓު ރައްކާތެރި ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ވަނީ އެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާފައެވެ. އެމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓު ރިވެޓްމަންޓު ކުރިން ޖަހާފައިވަނީ އެހާ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށާއި، އެ ރިވެންމަންޓު އެއްކޮށް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ޖެހި ރިވެންޓްމަންޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެއާޕޯޓަށް އުދައާރާ ގެއްލުންވިކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރޭގަނޑު ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް ރަންވޭ ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ނުކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް ފަހުން ޖެހިގެން ދިޔަ ރިވެޓްމަންޓާއެކު މިފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިނުވާ ކަމަށާއި، މިފަހަރު އެރި އުދައިގައި ވެސް ރިވަޓްމަންޓަށް ވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ރޭގަނޑު ފްލައިޓް ޖެއްސޭ ގޮތަށް ލައިޓް ސިސްޓަމް ހަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީން ޑިޒައިންކޮށް ޖެހި މި ރިވެޓްމަންޓަކީ މިފަހުން ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު ރިވެޓްމަންޓް ކަމަށެވެ.

މިރިވެޓްމަންޓަކީ އެމްޓީސީސީން ޖަހާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ރިވެޓްމަންޓް ރާއްޖޭގެ ތަނެއްގައި. މިރިވެޓްމަންޓް އުސްމިނުގައި ހުންނާނެ ތިން މީޓަރު. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 10 ފޫޓަށް ވުރެ ވެސް އުސް ރިވެޓްމަންޓެއް މިތާގައި ޖަހާފައި މިވަނީ. އަދި ރިވެޓްމަންޓްގެ ދިގުމިނުގައި އުޅޭނެ 880 މީޓަރަށްވުރެ ދިގު ރިވެޓްމަންޓެއް ޖަހާފައިމިވަނީ. މިރިވެޓްމަންޓްގެ ސަބަބުން އެއާޕޯޓަށް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޕްރޮޓެކްޝަނެއް ލިބި، އެއާޕޯޓުގައި ރަންވޭގައި ރޭގަނޑު ބޮކި ދިއްލޭ ރޭގަނޑު ފްލައިޓް ޖެއްސޭ ގޮތަށް ބޮކި މިވަނީ ހަރުކުރެވިފައި. އެހެންވީމަ ބެލިބެލުމުގައި ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ބެލުނު ކަންކަން ހައްލު ކުރެވިފައި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

ކުޅުދުއްފުށީގެ އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެރަށުގެ ކުޅި ހިމެނޭހެން 15 ހެކްޓަރުގެ ބިންވަނީ ހިއްކާފައެވެ. މީގެތެރެއިން 6 ހެކްޓަރު ހިއްކާފައިވަނީ ރަށުގެ ފަޅުތެރެއިންނެވެ. އެ ސަރަހައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ފުރަތަމަ ޖަހާފައިވަނީ 590 މީޓަރުގެ ދިގު، 1.6 މީޓަރުގެ އުސް ބޮޑުހިލައިގެ ތޮއްޓެކެވެ. ނަމަވެސް ވިއްސާރަވެ މޫސުންގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން، މި ތޮއްޓަށްވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން 300 މީޓަރުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މީގެކުރިން ގެއްލުން ވެފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް