އައްޑޫ ސިޓީ
|
28 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 16:03
އައްޑޫގައި ބޭއްވި ރެޑްކްރެސެންޓްގެ ދުވުމެއް
އައްޑޫގައި ބޭއްވި ރެޑްކްރެސެންޓްގެ ދުވުމެއް
ރެޑް ކްރެސެންޓް
ރެޑްކްރެސެންޓްގެ އައްޑޫ ދުވުން
އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ކުރާ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެރިވާން ބޭނުންނަމަ ތައްޔާރުވާންވީ ރެޑްކްރެސެންޓުން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ދުވުމަށް
 
ދުވުން އޮންނާނީ އޯގަސްޓް 18 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އައްޑޫސިޓީގައި

ކާރިސާތަކުގެ ވަގުތުގައްޔާއި ޢާންމު ޙާލަތްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ނާޒުކު ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ދަރުމަވެރިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދުވުމެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

"ރަން ފޯރ ހިއުމަނިޓީ 2023" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި ދުވުން ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ 18 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އައްޑޫސިޓީގައެވެ. އެދުވަހު ހަވީރު 4 އިން 6 އަށް ކުރިއަށްދާ މި އިވެންޓް ފަށާނީ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ސިޓީ ސްކޮޔަރ އިންނެވެ.

މިއީ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓު ދުވަހާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނިއްޔަތަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓް، އައްޑޫސިޓީ އޮފީހުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ޙަރަކާތެކެވެ. އެމްއާރްސީ އައްޑޫ އޮފީހުގެ އެމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ހަރުދަނާކޮށް، އެއިދާރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަތިވެރި މަގްސަދު، މިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިރު މި އެހީ ވެގެންދާނީ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައާއި ކާރިސާތަކުގައި ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުން އިޖާބަދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް މުހިންމު އެހީ އަކަށް ކަމަށް ރާއްޖެ އެމްވީ އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން  އެމްއާރްސީގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމާއި، ނަފްސާނީ އިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ އެހީއާއި، ކާރިސާތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭނެ. މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅޭ ދަރުމަވެރިން ތަމްރީންކުރުވާ މިރޮނގުތަކުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ވެސް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އެހީއަކަށް މިކަން ވެގެންދާނެ
އެމްއާރްސީގެ އޮފިޝަލް

ރަންފޯރ ހިއުމަނިޓީ ދުވުމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް 200 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގައެވެ. މިހަރަކާތުގެ  ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ވެސް އެއް ބިބް ލިބުމުގެ އިތުރުން،އެކިސާމާނު އަޅައިގެން އުފުލާލެވޭފަދަ  ޚާއްސަ ޓޯޓް ބޭގް އެއް ލިބޭނެއެވެ. އޭގެއިތުރުން ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ވެސް މެޑެލް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ދުވުމުގައިރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް މިލިންކު ބޭނުންކުރައްވާ!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc81pc5hAv53LcfXBY_dSg6R1b4MogGmz1zl4wCII5BeCUDVQ/viewform?pli=1

ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައިވެސް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ އައްޑޫ ގޮފިން ވަނީ އެސިޓީގައި ހިނގާދިޔަ ގިނަ  ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ވާރޭ ވެހިގެން ފެންބޮޑުވުމާއި،އުދައެރުމުގެ ޙާދިސާތަކާއި، އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާއި، އަދި އެކްސިޑެންޓްވުންފަދަ ކަންތައްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިއާއެކު މިސިޓީގައި ފެތުރޭ އެކިއެކި ބަލިތަކާއި މޫސުމީ ރޯގާތައް ފެތުރުން އިތުރުވާ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައިވެސް ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކާއެކު ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ހަރަކާތްތެރިވާތަން ފެނެއެވެ. މިއާއެކު އެކިކަންކަމުގައި ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް،ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކޮށް، ހޭލުންތެރި ކުރުމުގައިވެސް ރެޑް ކްރެސެންޓް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރެއެވެ.  

ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2009 ގެ ދަށުން ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް އުފެދިފައިވަނީ 16 އޮގަސްޓް 2009 ގައެވެ. ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ އަސާސީ މަޤުޞަދަކީ ހާލުގައިޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ނާޒުކު އަދި ނިކަމެތި ފަރާތްތަކަށް އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުސްތަޤިއްލުކަމާއިއެކު މަސައްކަތްކޮށް، އެފަރާތްތައް އެފަދަ ހާލަތްތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެ، ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

އައްޑޫގައި ބޭއްވި ރެޑްކްރެސެންޓްގެ ދުވުމެއް - ރެޑް ކްރެސެންޓް
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް