ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 15:04
ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވާދެނީ
ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވާދެނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ލައިސަންސް ދިނުން
މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަކީ އަދަބު ދިނުމެއް ނޫން، އިރުޝާދު ދިނުން - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
 
އަލަށް އެކުލަވާލި މި ޤަވާއިދާއެކު މުދައްރިސުންގެ އިތުރުން ޓިއުޝަން ދޭ ފަރާތްތަކާއި، ޓިއުޓަރުންވެސް މި ލައިސަންސް ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި
 
ލައިސެންސް އަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެ މަރުހަލާ އަށް ފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ
 
މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ އާއްމުކޮށްފައި

މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަކީ އަދަބު ދިނުން ނޫން ކަމަށާއި މަގްސަދަކީ އިރުޝާދު ދިނުންކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ އާއްމުކޮށްފައެވެ.

އެ ލައިސެންސް ގަވާއިދާއި ގުޅޭގޮތުނުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަހްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ ލައިސެންސް ހިފެހެއްޓޭނެ ހާލަތުތަކާއި ލައިސަންސް ބާތިލްވާނެ ހާލަތުތައް އެ ގަވާއިދުގައި ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ދާއިރާތަކެކޭ އެއް ފަދައިން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބައެއް މުދައްރިސުންނަށް ވެސް މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކަމަށާއި އެކަމަކާ މެދު ވަގުތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އުސޫލާއި އެެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ، އެފަދަ ކަމެއް ހިނގުމުގެ ފުރުސަތު ނުއޮންނާނެ ކަމަށާއި ލައިސެންސް އައުކުރުމުގައި މައްސަލަ އެއް ދިމާނުވާނެ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ލައިސެންސް ގަވާއިދުގެ މަގްސަދަކީ އިރުޝާދު ދިނުން ކަމަށާއި އިބާރާތްކޮށްފައި ވާނީ ވެސް އެގޮތަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އާތިޔާ ނަސީރު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވަޒީފާ އަށް މުވައްޒަފުން ނެގޭނީ ވެސް އަދި ކުރިމަތިލެވޭނީ ވެސް ކިޔަވާދިނުމުގެ ލައިސަންސް އޮވެގެން ކަަމަށެވެ. ލައިސަންސް އާއި މުސާރަ ވަނީ ގުޅިފައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަގުތީ ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވަގުތީ ލައިސެންސެއް ދޫކުރާނެ ކަމަށާއި އެ ލައިސެންސް ދޫކުރާނީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ލައިސެންސްގެ ޝަރުތަކީ ސިވިލް ސަރވިސް އިން ވަގުތީ މުދައްރިސެއްގައި ގައިގައި ހުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ކަމަށާއި ލައިސެންސް އޮތް ކޮންމެ މީހަކީ ވަޒީފާ އެއް އޮތް މީހަކަށް ނުވެދާނެ ކަމަށް ވެސް އާތިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބަދަލާއެކު މުދައްރިސުން ކުރިއަށް ދާން ރަނގަޅު މަގެއް ފަހިވެގެންދާ ކަމަށް އާތިޔާ އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއީ މުދައްރިސުންގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމަށް އެހީއަކަށް ވާނެ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މުދައްރިސުންނަށް ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި އެ ދާއިރާގައި ކުރިއެރުމަށް މިހާރު ފުރުސަތު އޮތް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލަށް އެކުލަވާލި މި ޤަވާއިދާއެކު މުދައްރިސުންގެ އިތުރުން ޓިއުޝަން ދޭ ފަރާތްތަކާއި، ޓިއުޓަރުންވެސް މި ލައިސަންސް ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 5 ރޭންކަކަށް ބަހާލައިގެން ދޫކުރާ ލައިސެންސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޓީޗަރ، ގްރެޖުއޭޓް ޓީޗަރ، ޕްރޮފެޝަނަލް ޓީޗަރ، އެކޮމްޕްލިޝްޑް ޓީޗަރ އަދި ޑިސްޓިންގުއިޝްޑް ޓީޗަރުގެ ރޭންކެވެ. ލައިސެންސް އަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެ މަރުހަލާ އަށް ފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް