ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 07:51
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އާތިޔާ ނަސީރު
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އާތިޔާ ނަސީރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓީޗަރ ލައިސަންސް
ތައުލީމު ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކަށަވަރު ކުރެވޭނީ ޓީޗަރ ލައިސަންސް އޮވެގެން: ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އާތިޔާ
 
ލައިސަންސް ތައާރަފުކުރުމުގެ މަޤްސަދަކީ ތަމްރީނުވެގެން ހިދުމަތާ ގުޅެނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީޗަރުންތޯ ކަށަވަރު ކުރުން

ތައުލީމު ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކަށަވަރު ކުރެވޭނީ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ކަމަށާއި އެ ނިޒާމު ކަނޑައެޅިގެން އަންނަނީ ލައިސަންސްގެ ދަށުންކަމުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އާތިޔާ ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި އާތިޔާ ވިދާޅުވީ ޓީޗަރ ލައިސަންސް ތައާރަފުކުރުމުގެ މަޤްސަދަކީ ތަމްރީނުވެގެން ހިދުމަތާ ގުޅެނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީޗަރުންތޯ ކަށަވަރު ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރީ ސަރވިސް ޓީޗަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގައި ހުންނަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތަކެއް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް އާތިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޓީޗަރުން އަދާކުރަން ޖެހޭނީ 4 އަހަރުގެ ކޯހެއް ކަމަށް އާތިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓީޗަރުންގެ ކޮލެޓީއަކީ ބެލެނިވެރިން ވެސް އަދި މިނިސްޓްރީން ވެސް ބަދަލު ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަހްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ ޓީޗަރުންގެ ލައިސަންސް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޕޯޓަލްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް ބޯޑު އެކުލަވާލުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

ޓީޗަރ ލައިސަންސް ގަވާއިދަށް އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޚިދުމަތުގައި ތިބި މުދައްރިސުން، ބޯޑުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރީވެ، ލައިސަންސް ހޯދަން ޖެހެއެވެ.

ތައުލީމީ ޤާނޫނާއެކު މުދަރިއްސުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުން ވެސް ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް މި ގަވާއިދުގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާ އަހްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ މި ދާއިރާއަކީ މުހިންމު ބަޔަކު، މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ދާއިރާއެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާފައިވާއިރު, މިހާރު ހިދުމަތުގައި ތިއްބެވި މުދައްރިސުންގެ އަތުން ލައިސަންސް ފީ ނުނެގުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދަކީ، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސްކޫލްތަކާއި އަދި ކިޔަވައިދޭ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި އަދި އެއާގުޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި، އޮގަސްޓު 2021ގައި އަމަލުކުރަން ފެށި ތައުލީމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންނަކީ ގާބިލު، އެކަށީގެންވާ ބައެއްކަމަށް ކަށަވަރުކުރުމާއި، މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ފެތޭ ބައެއްކަމަށް ކަށަވަރުކުރުމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމާގުޅޭ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، މުދައްރިސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، ލައިސަންސް ލިބުން ލާޒިމްވާ ފަރާތްތަކާއި، އެކަމުން އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތައް ބަޔާންކުރުމަކީވެސް މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދެކެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ގާއިމްކުރާ ޓީޗަރސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބޯޑުންނެވެ. އެ ބޯޑުން ތިން ބާވަތެއްގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާނެއެވެ. އެއީ ޓީޗިންގ ލައިސަންސާއި ސްކޫލް ލީޑަރޝިޕް ލައިސަންސާއި ސްކޫލް ޕްރޮފެޝަންސްގެ ލައިސަންސެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން، ބިދޭސީ މުދައްރިސުންވެސް ހިމެނޭހެން މުދައްރިސުންގެ އިތުރުން ޓިއުޝަން ދޭ ފަރާތްތަކާއި ޓިއުޓަރުންވެސް މި ލައިސަންސް ނަގަންޖެހެއެވެ. މުދައްރިސުންގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށްޓަކައި ފީތަކެއްވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން، ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި، ލައިސަންސްގެ ރޭންކު ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 400 ރުފިޔާގެ ފީއެކެވެ. އަދި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވަގުތީ ލައިސަންސާއި، ޕްރޮވިޝަނަލް ޓީޗިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި 200 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ލައިސަންސް އައު ކުރުމާއި، ބޯޑަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމަކާއި މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި، ދަރިވަރުންގެ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުން ފަދަ ކަންކަމަކީ މުދައްރިސުން ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާތަކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް