ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 18:28
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ތަކަންދޫ ކުޅި ހިމާޔަތްކުރުން
ތަކަންދޫ ކުޅި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނަން: އާޒިމް
 
ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމާއި، ކުޅި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް 22.3 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ
 
އެސަރަހައްދު ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރައި، ވެލި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަނީ އަރަމުން
 
މުސްތަގުބަލަށް ވިސްނާއިރު، ކުޅި ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް

ހއ. ތަކަންދޫ ކުޅި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް، އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެރަށުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ތަކަންދޫގައި ދެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެއީ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ކުޅި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ތަކަންދޫގެ ކުޅިއަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެސަރަހައްދު ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރާކަމަށާއި، ވެލި ވަރަށް ބޮޑަށް އަރަމުންދާކަމަށެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ މުސްތަގުބަލަށް ވިސްނާއިރު، ކުޅި ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ވެސް ކުޅި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށެވެ. ގުދުރަތީ އެތައް ރީތިކަމެއް ލިބިފައިވާ ކުޅީގައި ތަފާތު އެކިއެކި ދިރުންތައް އުޅޭކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް އެރަށަށް އަރާ މީހުން ކުޅީގެ ރީތިކަން ބަލަން އެސަރަހައްދަށް ދާކަމަށެވެ.

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އޯގަސްޓުމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގަ ފުރަތަމަ ހިލަ ބާޖު މިކޮޅަށް ގެނެސްގެން މަސައްކަތް ފަށާނަން. ކަނޑުގަދަވުމާ ގުޅިގެން ބާޖުތައް ރަށްތަކާ ކައިރި ކުރުމަށް އުނދަގޫތައް އެބަހުރި. އެހެންވީމަ އެއުދަނގޫތަކާއެކު މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ. ވަރަށް އުނދަގޫ ބަނދަރު މަސައްކަތްތައް ކުރަން. އެކަމަކުވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އޯގަސްޓު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގަ ހިލަ މިކޮޅަށް ގެނެސްގެން. އިކުއިޕްމަންޓާ އެއްޗެހި މިތާނގަ އެބަހުރި މި މަސައްކަތް ފަށައިގަންނަން. މުސްތަގުބަލަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ތަނެއް މިރަށުގެ ކުޅިއަކީ. ޓޫރިޒަމް އަންނައިރު އެކަހަލަ ތަންތަން ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކުޅި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށައި، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާލާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތަކަންދޫގައި ތަރައްގީ ކުރެވޭ ބަނދަރުން 4،455 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ފުންކުރުމާއި، 2،230 އަކަމީޓަރުގެ ނެރެއް ފުންކުރުމާއި، 252 މީޓަރުގެ ބޭރުތޮށި ލުމާއި، 160 މީޓަރުގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން ހިމެނެއެވެ. އަދި 126 މީޓަރުގެ ގްރޮއިންސް ޖެހުމާއި، 883 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، ނެރުބައްތިއާއި މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުން މޫރިންގ ބޮލާޑް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ދެ މަޝްރޫއަށް 22.3 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް