ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 11:41
ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ރާއްޖެ އެމްވީ
އެސްޓީއޯ ސްމާޓްސްޓޯރ ހުޅުވުން
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންގެ ވަގުތު ބޭކާރު ނުވާނެ ގޮތްތަކަށް ޚިދުމަތްތައް ފަހިކޮށްދިނުން: ނާއިބްރައީސް
 
ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މި ސަރުކާރުން އިސްވެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދޭ
 
ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނާއި ރައްޔިތުންނަކީވެސް މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ނުހަނު ފަސޭހައިން އަހުލުވެރިވާ ބައެއް
 
މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ދަނީ އަންނަމުން

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންގެ ވަގުތު ބޭކާރު ނުވާނެ ގޮތްތަކަށް ޚިދުމަތްތައް ފަހިކޮށްދިނުންކަމަށް ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެސްޓީއޯ ސްމާޓްސްޓޯރ ހުޅުވުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވީ، މިއީ ރަނގަޅު ފެށުމެއް ކަމަށާއި، މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއަށްވެސް އެ ބަދަލުތައް އަންނަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑުގެ ދަތި އުނދަގޫތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިންނަށްވެސް އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު އެތައް ކަންތައްތަކެއް ފަސޭހަވެގެންދިޔަކަމަށްވެސް ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ކޮވިޑުގެ ދުވަސްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި މި ރާއްޖެ އޮތްހިނދު، އާންމު އުސޫލުން އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކުރާ ގޮތަށް ކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށާއި ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން
ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް

ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވީ، އޭގެ ތެރެއިންވެސް ބާޒާރު ކުރުމުގެ ކަންކަމަށް އައި ބަދަލުތައް ފާހަގަ ކުރެވިގެންދާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނާއި ރައްޔިތުންނަކީވެސް މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ނުހަނު ފަސޭހައިން އަހުލުވެރިވާ ބައެއްކަމަށް ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުނިޔެއަށް ތައާރަފްވެގެންދާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން އެޑެޕްޓް ވާނެ، ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ވަރަށް ފަރިތަ
ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް

އޭގެ އިތުރުން، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ކުރި ހޯދަމުންދާ މިންވަރުގެ މައްޗަށްވެސް ނައިބްރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަލިއަޅުވާލައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގައިވެސް ދިވެހިން މި ދާއިރާތަކުގައި ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރަމުންދާކަން ނައިބްރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މި ސަރުކާރުން އިސްވެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތައް ހުރިއިރު، އެކަމަށް ވަގުތު ނުހަނު މަދުކަމަށް ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންގެ ވަގުތު ބޭކާރު ނުވާނެ ގޮތްތަކަށް ޚިދުމަތްތައް ފަހިކޮށްދިނުންކަމަށް ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތައްވެސް ކުރިއަރާފައި އޮތީ މަސައްކަތް ކޮށްގެންކަމަށް ނައިބްރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެކަމުގައި ވަގުތު ބޭކާރު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް