ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 17:51
މަޑަވެލި ސްކޫލުގައި ޓީޗަރު ކިޔަވައިދެއްވަނީ
މަޑަވެލި ސްކޫލުގައި ޓީޗަރު ކިޔަވައިދެއްވަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
މިހާރު ހިދުމަތުގައި ތިއްބެވި މުދައްރިސުންގެ އަތުން ލައިސަންސް ފީއެއް ނުނަގާނެ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
 
ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ގާއިމްކުރާ ޓީޗަރސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބޯޑުން

މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާފައިވާއިރު, މިހާރު ހިދުމަތުގައި ތިއްބެވި މުދައްރިސުންގެ އަތުން ލައިސަންސް ފީ ނުނަގާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. މި ގަވާއިދަކީ، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސްކޫލްތަކާއި އަދި ކިޔަވައިދޭ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި އަދި އެއާގުޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި، އޮގަސްޓު 2021ގައި އަމަލުކުރަން ފެށި ތައުލީމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންނަކީ ގާބިލު، އެކަށީގެންވާ ބައެއްކަމަށް ކަށަވަރުކުރުމާއި، މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ފެތޭ ބައެއްކަމަށް ކަށަވަރުކުރުމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމާގުޅޭ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، މުދައްރިސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، ލައިސަންސް ލިބުން ލާޒިމްވާ ފަރާތްތަކާއި، އެކަމުން އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތައް ބަޔާންކުރުމަކީވެސް މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދެކެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ގާއިމްކުރާ ޓީޗަރސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބޯޑުންނެވެ. އެ ބޯޑުން ތިން ބާވަތެއްގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާނެއެވެ. އެއީ ޓީޗިންގ ލައިސަންސާއި ސްކޫލް ލީޑަރޝިޕް ލައިސަންސާއި ސްކޫލް ޕްރޮފެޝަންސްގެ ލައިސަންސެވެ.

Advertisement

މި ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން، (ބިދޭސީ މުދައްރިސުންވެސް ހިމެނޭހެން) މުދައްރިސުންގެ އިތުރުން ޓިއުޝަން ދޭ ފަރާތްތަކާއި ޓިއުޓަރުންވެސް މި ލައިސަންސް ނަގަންޖެހެއެވެ. މި ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ 5 ރޭންކަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއީ؛ ޓީޗަރ، ގްރެޖުއޭޓް ޓީޗަރ، ޕްރޮފިޝަން ޓީޗަރ، އެކޮމްޕްލިޝްޑް ޓީޗަރ އަދި ޑިސްޓިންގްއިޝް ޓީޗަރގެ ރޭންކެވެ.

މުދައްރިސުންގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށްޓަކައި ފީތަކެއްވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން، ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި، ލައިސަންސްގެ ރޭންކު ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 400 ރުފިޔާގެ ފީއެކެވެ. އަދި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވަގުތީ ލައިސަންސާއި، ޕްރޮވިޝަނަލް ޓީޗިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި 200 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ލައިސަންސް އައު ކުރުމާއި، ބޯޑަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމަކާއި މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި، ދަރިވަރުންގެ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުން ފަދަ ކަންކަމަކީ މުދައްރިސުންގެ ބޮލުގައި އެޅޭ ޒިންމާތަކެވެ.

މި ގަވާއިދަށް އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޚިދުމަތުގައި ތިބި މުދައްރިސުން، ބޯޑުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރީވެ، ލައިސަންސް ހޯދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް