ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 17:37
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ދިވެހިން
މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރުމަށްކުރާ މަސައްކަތުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ރާއްޖެއިން ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދެއްވައިފި
 
ރާއްޖެއަކީ އަަބަދުވެސް ފަލަސްތީނުދެކެ ލޯބިވާ ރައްޔިތުން އުޅޭ ގައުމެއް
 
ރާއްޖެއިން ވަނީ އައި.ސީ.ޖޭ އަށް ލިޔުމުން ބަޔާނެއް ހުށަހަޅާފައި

މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރުމަށް ފަލަސްތީނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ދެގޮތެއްނުވެ ސާބިތުކަމާއެކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ފަތަސްތީނުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އިސްރާޢީލުން ފަލަސްޠީނުގައި ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައި.ސީ.ޖޭ) ގެ އިސްތިޝާރީ ލަފައެއް ހޯއްދެއްވުމަށް އދ. އާންމު މަޖިލީހުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގައި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ އައި.ސީ.ޖޭ އަށް ލިޔުމުން ބަޔާނެއް ހުށަހަޅާފައި ކަމަށެވެ. އަދި މިނިވަން، މުސްތަގިއްލު، ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރުމަށް ފަލަސްތީނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ދެގޮތެއްނުވެ ސާބިތުކަމާއެކު ރާއްޖެއިން ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ދެއްވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ފަލަސްޠީނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ވަލީދް އަބޫ ޢަލީ ވަނީ ފަލަސްޠީނުގެ ހައްގު ހޯދުމަށް އެ ގައުމުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖެއިން އެ ގައުމަށްދޭ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާބައްދަލުކުރައްވައި ރާއްޖެއާއި ފަލަސްތީނާ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ރަޙްމަތްތެރި ގުޅުމާއި، އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖެއަކީ އަަބަދުވެސް ފަލަސްތީނުދެކެ ލޯބިވާ ރައްޔިތުން އުޅޭ ގައުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ފަލަސްތީނަށް ކުރާ ތާއީދަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއަދު އިސްލާމީ ގައުމުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ހިތާމަވެރިކަންކަމަށް ބައްލަވައި، އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން ވިސްނަންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކޮށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޚާން ޔޫނިސް ވަށާލައިފި
ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ޕްރެޝަރާއި ބޮލުގައި ރިހުމަށް ހޯދާނެ ހައްލެއް ޣައްޒާގައި ނެތް!
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ ކަމަލް އަދުވާން ހޮސްޕިޓަލް ވަށައިލައިފި، ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރުބޮޑު
ޤަތުލުޢާންމުގެ ތެރެއިން ޔަހޫދީން ވެއްޓަށް ދޭ ގެއްލުން ކޮޕް-28 އަށް ނުފެންނަނީތަ؟
ތުރުކީގެ ރެޑް ކްރެސެންޓުން ޣައްޒާއަށް 3.4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުގެ އެހީ ފޮނުވައިފި
"އެކުވެރިން މަރުވެއްޖެ، ކުޅޭނެ އެއްޗެއް ނެތް...އޮތީ ހަމަ އެކަނި ހުސް ވެލިގަނޑެއް": އެންމެ 8 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ޝަކުވާ!
އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނީ އިސްރާއީލުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި، ބަހުސަކަށް ޖާގައެއް ނެތް: އެމެރިކާ
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެއް