ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 08:50
މާޅޮހު ބަނދަރު ކައިރިން އެއްގަމުން ވެލިދަމައިގެން ގޮސްފައި
މާޅޮހު ބަނދަރު ކައިރިން އެއްގަމުން ވެލިދަމައިގެން ގޮސްފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މާޅޮހު ބަނދަރު
އޮގަސްޓު މަހުގައި މަސައްކަތް ފަށާ 18 މަސް ދުވަސްތެރޭގައި މާޅޮހު ބަނދަރު އެއްކޮށް ނިންމާނަން - އާޒިމް
 
700 ފޫޓްގެ ދިގު ބަނދަރެއް ތަރައްޤީކުރާނެ
 
ބަނދަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ހަލާކުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި

އޮގަސްޓު މަހުގައި މަސައްކަތް ފަށާ، އިތުރު ބަދަލެއް ނާންނަ ނަމަ 18 މަސް ދުވަސްތެރޭގައި ބ. މާޅޮހު ބަނދަރު އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާޅޮހުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މާޗް މަހުގައެވެ. ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެތަނުގެ ހާލަތު ބަލާލުމަށް މާޅޮހަށް ވަޑައިގެން މީޑިއާއާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބ. މާޅޮހު ބަނދަރަކީ ވަރަށް ހާލުގައި އޮތް ބަނދަރެއް ކަމަށެވެ. ރަށު ރައްޔިތުން ވެސް މި މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށަން ބޭނުންވެފައިވާކަން އެނގިގެންދިޔަ ކަމަށާއި، ކައުންސިލާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުންވެސް ފާހަގަވެގެން ދިޔައީ، ވަރަށް އަވަހަށް މަސައްކަތް ފަށަން ޖެހޭނެކަން ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ހަވާލުކުރެވި ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރެވިފައި ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ކުރެވެމުންދަނީ އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި، އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް އޮގަސްޓް މަސް ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އާންމު އުސޫލެއްގެ ދަށުން އީއައިއޭ ނިމޭތާ ދެހަފްތާ ތެރޭގައި އެތަނަކަށް މޮބިލައިޒްވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މާޅޮހުގެ ހާލަތު ފެނި އެއަށްވުރެ އަވަސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އީއައިއޭ ހަދާނަމަ މަދުވެގެން 3 މަސް ދުވަސް ނަގާ ކަމަށެވެ. އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި މާޅޮހަށް މޮބިލައިޒް ކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ބަނދަރާއެކު މުޅި ރަށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ޕްރޮޖެކްޓް ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާތީ، ބަނދަރު އީއައިއޭއާއި ޕްރޮޓެކްޝަން އީއައިއޭ ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އޮގަސްޓްމަހުގެ ތެރޭގައި އައިސް އިތުރު ބަދަލެއް ނާންނަ ނަމަ، 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 8 މަސް ތެރޭގައި ނިންމަން ޓާގެޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އަހުމަދު ފިރާގު ވިދާޅުވީ ބަނދަރު ހަލާކުވެފައި އޮންނަތާ 2 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބަނދަރުގެ 2 ދިމާލަކުން ތޮށިގަނޑު ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި، އެއް ދިމާލުން ގިރާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މުދާ ކައިރިކުރުމަށް އުޅަނދުތައް ކައިރި ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، ޖާގައިގެ ދަތިތަކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދިމާވާ ކަމަށެވެ.

މާޅޮހު ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 700 ފޫޓްގެ ދިގު ބަނދަރެއް ތަރައްޤީކުރާނެއެވެ. އަދި ބަނދަރު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ޕޭވްމަންޓް ހަދައި، ނެރުބައްތިއާއި ބަނދަރު ބައްތި ޖަހާ ބޭރު ތޮއްޓެއް ލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 450 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާގޮތައް 69.47 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް