ކ. މާލެ
|
25 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 17:29
ސިމް ކާޑު
ސިމް ކާޑު
ބިޒްނަސް އިންސައިޑަރ
ސިމްކާޑު ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ދޫކުރާ ސިމް ކާޑު ލިމިޓްކޮށް، ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާ އަދަދުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި
 
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ޝާއިއުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެއް މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
 
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ނަންބަރު ދޫކުރަންވާނީ އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

ދިވެހި ރައްޔިތެއްނަމަ ދޫކުރެވޭނީ 10 ނަންބަރު ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންނާއި ޓޫރިސްޓުންނަށް ދޫކުރެވޭނީ 3 ނަންބަރު ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މޯބައިލް ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޯނު ނަންބަރު ދޫކުރުމާއި ނަންބަރު ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށްފިއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކ،ީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މޯބައިލް ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޯނު ނަންބަރު ދޫކުރުމާއި ނަންބަރު ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައ،ި އެ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމެވެ. މިގަވާއިދުގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރު ބޭނުންކުރުމަށް ސަބްސްކްރައިބަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން މޮޑިއުލް (ސިމްކާޑު) ދޫކުރެވޭނ،ީ އޮތޯރިޓީން މޯބައިލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އޭޖެންޓުންނަށެވެ.

މޯބައިލް ފޯނު ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ނަންބަރު ދޫކުރަންވާނީ އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ސިމްކާޑު ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، ދިވެހި ރައްޔިތެއްނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ގައުމީ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ އެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. ޓޫރިސްޓެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނަންބަރު ބޭނުންވާނަމަ، މަގުބޫލު ސަބަބެއް ބަޔާންކޮށް އެ ފަރާތަކުން ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މޯބައިލް ނަންބަރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ހުރިހާ މުއާމަލާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނީ އެ ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުންނެވެ.

Advertisement

ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވަނީ ގަވާއިދުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފުކަމެއް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރު ނުވަތަ ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރުގެ އެޖެންޓަކު ކޮށްދިނަމަ، އެފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފުރަތަމަ ފަހަރު، އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދީފައި އެކަން އަންގަންޖެހެއެވެ. ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ދެވަނަ ފަހަރު އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އަންގައި، ދިހަހާސް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ތިންވަނަ ފަހަރު އެކަމެއް ރަގަޅުކުރުމަށް އަންގައި، ވިހިހާސް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ހަތަރުވަނަ ފަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ގާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނ،ީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިއުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެއް މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މީގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ވެސް ހިނގާނ، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކެވެ. މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ނަންބަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނަންބަރުގެ އަދަދު އިޚުތިޔާރުކޮށް، އިތުރުވާ ނަންބަރުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑައިލުމަށް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. މިމުއްދަތުގައި އެގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރުތައް މި މުހުލަތު ނިމޭތާ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެ މަތީން، މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދަށް މަދުކޮށް، އިތުރުވާ ނަންބަރުތަކުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑައިލަންޖެހޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
50%
0%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް