ކ. މާލެ
|
21 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 10:27
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ރައީސް ސާލިހުގެ ރަނިންމޭޓަކަށްވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި: ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް
 
ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަންދެއްވި
 
ދިވެހި ގައުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާނަން
 
މިހާރު ވެސް އިޖްތިމާއީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމުގައި ވިދާޅުވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ރަނިންމޭޓަކަށްވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުންނެވި ކަމަށް މިހާރުގެ ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދާކުރައްވަން ނިންމަވާ ރައީސް ސާލިހު ކެމްޕޭން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ ރަނިންމޭޓަކަށްވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުންނެވި ކަމަށެވެ.

ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް ގިނަ އިޖްތިމާއީ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގިނަ މަސައްކަތަކީ ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ.

އިޖްތިމާއީ މަސައްކަތްތަކުގައި މިއުޅެނީ ގައުމާއި ޝައުގުވެރިކަމާއި ރައްޔިތުންނާއި މިގައުމަށް އޮތް ލޯބި އެދޭ މިންވަރާއި، މިގައުމަށް ރަނގަޅު ގޮތް އެދޭ މިންވަރާއި ރަށްރަށުގެ ކުރިއެރުމާއި ތައުލީމީ ސިއްހީ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް އެނގޭތޯ. ޓޫރިޒަމްގެ ދައިރާގެ ނަފާ. އިގްތިސާދުފުޅާ ކޮށްލެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ފަށާފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް އެބަހުރި ކޮންޓިނިއުކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑު މިމަގާމުގައި ހުރެގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރެއްވި ކަންތައްތައް ސޯޝަލް ސެކްޓަރުގެ ކަންތައްތައް މީހުން ބިނާކުރުމާއި، ޒުވާނުން މުޖުތަމައަށް ނެރުމާއި، އެމީހުންނަކީ މުޖުތަމައަށް ބޭނުންވާ ކަހަލަ ބައެއް ކަމަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި، ސްކޫލު ދައުރުން ފެށިގެން ކުދިން މަސައްކަތްތައް އަހުލުވެރިކުރުމާއި، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އެކި މަގާމުތަކަށް އިތުރަށ ްމީހުން ތައްޔާރުކުރުމާއި އެހެން ބައިވަރިކަންކަން އެބަހުރި. އެދެނީ އަޅުގަނޑު ވެސް އެމަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުން. ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި
ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް

ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ގައުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ވެސް އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރާއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ދެއްވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ ނާއިބުރައީސް ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާއިރު، ނާއިބުރައީސް ފައިސަލްއާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފައިސަލް ނަސީމަކީ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަ އަދި އެހާމެ އިތުބާރު ކުރެއްވޭ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

ނާއިބްރައީސް ފައިސަލްގެ 50 ވަނަ އުފަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ނެރުނު އެ މަނިކުފާނުގެ ބަޔޯގްރަފީއަށް ރައީސް ސާލިހު ދެއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ ފައިސަލްއަކީ ވަފާތެރި، ދެތުވެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ރަނގަޅު އެކުވެރިއެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
0%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް