ކ. މާލެ
|
21 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 12:28
ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް މުހިންމު
ރައީސް ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް: ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް
 
ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވުމުގައި ރަށުގެ އާބާދީއަށް ބެލުމެއްނެތި ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވަމުން ގެންދަވާ
 
ރައީސް ސާލިހުގެ މަސައްކަތްފުޅު ވަރަށް ގާތުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ
 
ގާސިިމްއަކީ ބައްޕައެއް ފަދަ ބޭފުޅެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ ގާސިމް އިބްރާހިމް ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާތީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ދެންނެވި ސުވާލަށް ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ގާސިިމްއަކީ ބައްޕައެއް ފަދަ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، އެބޭފުޅާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުތިރާމް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ނާއިބުރައީސްގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ލިބުމާއި ގުޅިގެން ވެސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ގާސިމްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ހިޔާލު ބަދަލުކުރެއްވި ކަމަށް ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ގާތްގުޅުމެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ނާއިބުރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިރުޝާދުދެއްވި ނަމަވެސް ސިޔާސީ ވާހަކަތައް ނުދައްކަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސްއަށް ވަފާތެރިވެ، މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވި ކަމަށް ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ 2008 އަދި 2013 ގައި ގާސިމް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުން ކެމްޕެއިން މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުގެ ހާލަތުން ގައުމަށް ވިސްނުމަށްފަހު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ރައީސް ސާލިހު ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ކުރުން ކަމަށް ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހުގެ މަސައްކަތްފުޅު ވަރަށް ގާތުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ، އަމަލުފުޅު ގިނަ ބަސްމަދު ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. ގައުމަށް ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވުމުގައި ރަށުގެ އާބާދީއަށް ބެލުމެއްނެތި ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވަމުން ގެންދަވާކަން ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސިޔާސީ މިކަހަލަ ވިސްނުންފުޅު ހުރި ބޭފުޅެއް ނުދެކެން މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަހަލަ ބޭފުޅެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެނުނީ 5 އަހަރު. އޭރު ވެސް އެނގޭ ރަށަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ކިހައި މުހިންމު ކަންތައްތައް ކަން. ރަށުގައި ތިބެގެން ޑޮކްޓަރީ ނުވަތަ ކައިރިން ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގެ މުހިންމުކަން. ތައުލީމީ ކަންތައްތަކާއި ސްކޫލުގެ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށް މިކަންކަން ކުރުން. އެކަށީގެންވާ އެވަގުތެއްގައި ގައުމެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު އޮންނަ މިންވަރަކަށް މީހުންގެ އުޖޫރަތަކާއި މުސާރަތައް އެވެސް ވިސްނާ، ކުޑަކުދިންނާ ތައުލީމަށް ހުޅުވާލެވޭ ދޮރު. މިއީ ހަދަހާ ފުޅާ ދޮރެކޭ. އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ އާދަޔާ ހިލާފު ގައުމެއްގައި ހަޔާތުގައި މިފަދަ ބޭފުޅެއް ލިބުމަކީ ހަމަ ނަސީބެކޭ. ނަސީބު އަތުގައި ހިފީމަ އިތުރު ފުރުސަތުދޭން. ޓެސްޓު ކުރެވުނީ އެނގޭތޯ. ޓްރަސްޓް. އަމަލުން ގެންދެވީ
ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް

ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ޕާޓީގެ މަސައްކަތް ނުކުރެއްވި ނަމަވެސް، މިފަސް އަހަރު ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ނާއިބުރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި އަދާކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދެއްވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސް ސާލިހު ވަރަށް ބޮޑަށް އިރުޝާދު ދެއްވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މިފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމަސައްކަތްތައް ވަރަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޚާއްސަ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ނާއިބުރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިއީ މުޅިން ތަފާތު ފަސް އަހަރު ކަމަށާއި، ރައީސް ސާލިހަކީ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި އެކި ފަހަރު އެކި ގޮތްތައް ނުކިޔުއްވާ ނަތީޖާއަށް ބައްލަވާ ވެރިއެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް