ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 22:39
ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު
ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު
އެމްޑީޕީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް ސާލިހަށް
ރައީސް ސާލިހަށް މިހާރުވެސް އެއްލައްކަ ވޯޓު ކަށަވަރުވެފައިވޭ: މެންބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު
 
ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް އުންމީދު ގެނެސްދެއްވީ ރައީސް ސާލިހު
 
ސިއްހީ، ތައުލީމީ ދާއިރާ އަދި ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ވޯޓުވެސް ލިބޭނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް މިހާރުވެސް އެއްލައްކަ ވޯޓު ކަށަވަރުވެފައި ވާކަމަށް، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހއ. ދިއްދޫގައި ކުރިއަށްދާ ''އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ'' ޖަލްސާގައި މެންބަރު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ނުހިންގާ ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މިސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިމި، އަނެއް ބައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާކަން މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މެންބަރު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓު އެޅުމާއި، ބިން ހިއްކުން ފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ހަމައެކަނި ވެރިއަކީ ރައީސް ސާލިހު ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވައުދުފުޅު ވެވަޑައިގެން، ވައުދުފުޅު ފުއްދަވާ ހަމައެކަނި ރައީސްކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދު ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ރައީސް ސާލިހާއެކު ކަމަށާއި، ދިއްދޫގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަށާނީވެސް އެއްލައްކަ ވޯޓާއެކު ކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެންބަރު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، ސިއްހީ ދާއިރާއާއި ތައުލީމީ ދާއިރާ އަދި ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ރައީސް އުންމީދު ގެނެސްދެއްވައި، މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދެއްވާފައި ވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް ސާލިހު އިންތިޚާބު ކުރެވިގެންދާނީ އެ މުވައްޒަފުންގެ ވޯޓާއެކު ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަނިމާދޫ ނިމޭއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަގީން، ބޮޑުތިލަދުންމަތީ އިގްތިސާދު ދެގުނަ ވެގެން، ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުންނާ ދިއްދޫ ރައްޔިތުން ތިބޭނީ އުފަލުން ފުރިފަ. މި އިންތިޚާބު ރައްޔިތުންނަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށްޓަކާ ހުރިހާ މެމްބަރުން މި ތިބީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެގެން. މި އިންތިޚާބު މި ފަށަނީވެސް އެއްލައްކަ ވޯޓުން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކާމިޔާބު ކުރާނަން.
ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، އަބްދުﷲ ވަހީދު

މެންބަރު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް އުންމީދު ގެނެސްދެއްވީ ރައީސް ސާލިހު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރަށުގެ ބިން ހިއްކި، ޓާޝަރީ ފެންވަރުގެ ޒަމާނީ ހޮސްޕިޓަލް އެޅިގެންދާނެ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި