ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 17:41
ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް 2023ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ
ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް 2023ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ
އުރީދޫ
ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް 2023
ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް 2023ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ
 
މިއަހަރުގެ ޓްރޭޑް ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ފަހުގެ ޚިޔާލުތަކާއި ޓްރެންޑްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެ

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ޝޯ، ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް 2023ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކުންފުނި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ވެއްޖެއެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަކީ މިއަދުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންގެ އިތުރުވަމުންދާ ބޭނުންތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ވޮއިސް، ޑޭޓާ، ބްރޯޑްބޭންޑް، ކޮންޓެންޓް އަދި އެންޓަޕްރައިޒް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެކެވެ. ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން މުއްސަނދިކުރުމުގެ ތަސައްވަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އުރީދޫއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ މުވާސަލާތީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޚިދުމަތްތަކާއެކު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ މުޖުތަމައުތަކަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށެވެ.

އެގޮތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް ސޮލިއުޝަންތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. ޑިޖިޓަލް ހަބް، ޑިޖިޓަލް އެންޓަޓެއިންމަންޓް، ޑޭޓާ ސެންޓަރ އެންޑް މެނޭޖްޑް ސާވިސަސްއާއި ކްލައުޑް ސާވިސަސް ފަދަ، ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޖިޓަލް ސޮލިއުޝަންތަކެއް އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ޑިޖިޓަލް ސޮލިއުޝަންތަކުގެ އިތުރުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ ޑެސްޓިނޭޝަން މާކެޓިން ކެމްޕެއިނެއް ކަމަށްވާ ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ނައުވެސް އިފްތިތާހުކޮށް، 10 ގައުމެއްގެ 117 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ރާއްޖެއަށް މާކެޓްކޮށް، ކޮވިޑަށްފަހު ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ފެށުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް 2023ގެ ދަށުން ދެ ދުވަހު މީރުމާ ކޮންފަރެންސް ފެސިލިޓީގައި ޓީޓީއެމް ކަނެކްޓް މީޓިންތައް ބޭއްވުމަށްފަހު، އެންމެ ފަހު ދުވަހު ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ޓީޓީއެމް އެވޯޑްސް އެންޑް ގާލާ ނައިޓް އޮންނާނެއެވެ. މިއަހަރުގެ ޓްރޭޑް ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ފަހުގެ ޚިޔާލުތަކާއި ޓްރެންޑްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ދެނެގަތުމަށް، ޓީޓީއެމްއަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ 100ށްވުރެ ގިނަ ރިސޯޓް/ހޮޓާ އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ 30 ގައުމެއްގެ 250ށްވުރެ ގިނަ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޓަރުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޓީޓީއެމް އެވޯޑާއި ގާލާ ނައިޓްގައި އައު ޝަރަފުވެރި އައު ކެޓެގަރީތަކެއްވެސް މި އަހަރު އިއުލާނުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޓީޓީއެމް 2023ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެގްޒިބިޓަރުންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން 31 ޖުލައި 2023ގެ ކުރިން މި އިވެންޓަށް connect.traveltrademaldives.com ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް