ކ. މާލެ
|
19 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 14:57
ސްރީ ލަންކާ، ކޮލަމްބޯ
ސްރީ ލަންކާ، ކޮލަމްބޯ
އިންޑިއާއާއި ލަންކާ
އިންޑިއާއާއި ލަންކާއިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާތަކެއް
 
ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކޮށް، ދެ ޤައުމުގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައިވެސް އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިވާނެ
 
ދެ ޤައުމުންވެސް އެއްބަސްވާ ވަކި ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވޭ
 
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރު ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހި ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

އިންޑިއާއާއި ލަންކާއިން ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި ކޮމިޓީއަކީ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ފަހުމުނާމާއެއްގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. އެގޮތުން މި ކޮމިޓީން ވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ވާޗުއަލް ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށާއި، ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށް އެ ދެ ޤައުމުގެ ހައިކޮމިޝަންތަކުން ނެރިފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕޯޓްސް، ޝިޕިންގ އެންޑް ވޯޓަރވޭސްގެ އެޑިޝަނަލް ސެކެޓަރީ ރާޖޭޝް ކުމާރުގެ އިތުރުން، ލަންކާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕޯޓްސް، ޝިޕިންގ އެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ސެކެޓަރީ ކޭޑީއެސް ރުވަޗަންދްރާއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ޤައުމުން ވަނީ ދެ ޤައުމުންވެސް އެއްބަސްވާ ވަކި ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ. މިއީ ސަރަޙައްދީ ވިޔަފާރިއާއި، ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކޮށް، ދެ ޤައުމުގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައިވެސް އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިވާނެ ކަމެއްކަމަށް އެ ޤައުމުތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރު ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހި ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި