ކ. މާލެ
|
18 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 07:13
ސްކިލްސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންޓް އަހުމަދު ނިޝާމް
ސްކިލްސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންޓް އަހުމަދު ނިޝާމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް
ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކީ އިންޑަސްޓްރީތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޑިޒައިންކޮށްގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެއް: ނިޝާމް
 
މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގަނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި މުހިންމު ހުރިހާ ދާއިރާތައް ހިމަނައިގެން
 
ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސްޓެންޑަޑްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލާ
 
ޒުވާނުން ބިނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރޭ

ޒުވާނުން ވާޒީފާގެ މާހައުލަށް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކީ އިންޑަސްޓްރީތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޑިޒައިންކޮށްގެން ހިންގޭ ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންޓް އަހުމަދު ނިޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީ" ގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނިޝާމް ވިދާޅުވީ ޒުވާނުން ބިނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކީ މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި މިހާތަނަށް އެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 1100 އަށްވުރެ އިތުރުކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތައް ނުލިބުމާއި ޒުވާނުން ކިޔަވައިގެން ނުކުންނަ ދާއިރާތަކުން ވަޒީފާ ނުލިބުން ފަދަ މައްސަލަތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނިޝާމް ވިދާޅުވީ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގަނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި މުހިންމު ހުރިހާ ދާއިރާތައް ހިމަނައިގެން ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރި ގިނަ ބައިވެރިންނަށް ވަޒީފާ ލިބިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިން ދައްކައިދެނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމަކީ ރަނގަޅު ޕްރޮގްރާމެކޭ، އިންޑަސްޓްރީން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޑިޒައިންކޮށްގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެކޭ. އެ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ކަށަވަރުވެގެންދާތީ. މި ނޫނަސް އެ ކުންފުނިތަކުން ވަޒީފާ ނުލިބުނު ކަމުގައިވިޔަސް އެ ޒުވާނާ ތަމްރީނުވާ ދާއިރާއިން އެހެން ކުންފުނިތަކުން ވަޒީފާ ހޯދަން ވަރަށް ފަސޭހަވޭ މި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރީމަ
އަހުމަދު ނިޝާމް / ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންޓް

މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދާއިރު ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސްޓެންޑަޑްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލާކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ތަމްރީނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ނިޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ތިބެގެން އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށް، ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 3000 ޒުވާނުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިކަން ހާސިލުކުރުމަށް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި އެ ނޫން ވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކާއެކު އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް