ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 20:46
ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ރަޝިޔާގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް އަލީ ފައުޒީއާ ލިޔުން ހަވާލުކުރައްވަނީ
ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ރަޝިޔާގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް އަލީ ފައުޒީއާ ލިޔުން ހަވާލުކުރައްވަނީ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ރަޝިޔާގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް
ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ރަޝިޔާގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްއަކަށް އަލީ ފައުޒީ
 
މިއީ ރަޝިޔާ ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރާ މަގާމެއް

ރަޝިޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި އޮނަރަރީ ކޮންސުލްގެ މަގާމަށް، ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިއެއްކަމަށްވާ އަލީ ފައުޒީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިއީ ރަޝިޔާ ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރާ މަގާމެކެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރަޝިޔާގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްއަކަށް ހަމަޖެއްސި އަލީ ފައުޒީ، ދިވެހި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ އެގްޒެކުއޭޓާ އޭނާއާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެ ލިޔުން އޭނާއާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުއެވެ. ރަޝިޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އޮނަރަރީ ކޮންސުލްގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި އަލީ ފައުޒީއަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ސްޓީލް ހާރޑްވެއަރގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ، ރަޝިޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި އޮނަރަރީ ކޮންސުލްގެ މަގާމަށް އަލީ ފައުޒީ އައްޔަންކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ކުރެވޭނެ މަޝްވަރާތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. ރަޝިޔާގެ އިތުރުންވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް އޮނަރަރީ ކޮންސުލުން އައްޔަންކުރައްވައެވެ.

އޮނަރަރީ ކޮންސުލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރަނީ އެ ގައުމެއްގެ ސަފީރަކު ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ، ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ނުތިބޭގޮތަށް ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކުންނެވެ. އަދި އެ މަގާމުތަކަށް މުޅިންހެން އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ ދިވެހިންކަން ވެސް ފާހަަގަކޮށްލެވެެއެވެ. އެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި؛ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެ ގައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް ދިމާވާ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް