ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 11:36
ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ގާސިމް
ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ގާސިމް
އެމްޑީޕީ
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭން
ރަކީދޫގައި އިގްތިޞާދެއް ބިނާކޮށް ކުރިއެރުވޭނެ: މެންބަރު
 
ރަކީދޫގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވޭ
 
ރަކީދޫގައި މިވަގުތު ހުރީ އެންމެ ގެސްޓްހައުސްއެއް

މަދު މީސްކޮޅެއް ދިރިއުޅުނު ނަމަވެސް ވ. ރަކީދޫއަކީ އިގްތިޞާދެއް ބިނާކޮށް ކުރިއެރުވޭނެ ރަށެއް ކަމަށް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެންބަރު ހުސެއިން ގާސިމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އަދި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ރަކީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ ރަކީދޫއަކީ 360 ވަރަކަށް މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ރަށެއް ނަމަވެސް ރަކީދޫއަކީ މުޅި ވ. އަތޮޅުންވެސް އެންމެ ފަސޭހައިން ބިން އިތުރުކޮށް އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވޭނެ ރަށް ކަމުގައި ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރަކީދޫގައި މިވަގުތު ހުރީ އެންމެ ގެސްޓްހައުސްއެއް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއެކު އެރަށުގައި އިގްތިޞާދެއް ބިނާކުރެވޭނެ ކަމަށް ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަކީދޫގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުންދާކަން ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މެންބަރު ހުސެއިން ގާސިމް ވަނީ އެރަށުގައި ބީޗެއް ހަދައިދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް މެންބަރު ވަނީ ރަކީދޫއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އިތުރު ކަންކަން ވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން އެރަށުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ފުޓްސަލް ދަނޑާއި އަދިވެސް ރަށުގެ ތަރައްގީއާ ގުޅޭ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ތަހައްމަލްކުރި އަނިޔާވެރިކަން އެހެން އެއްވެސް އާއިލާއަކުން ތަހައްމަލްކުރާކަށް ނޭދެން - ރައީސް
މިސްއިންފޮމޭޝަން ކެންޕޭނެއް ހިންގައި އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ރާވަމުން: އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ ކެންޕޭން ޓީމް
ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރީ ޑްރަގުގެ ގޭންގުތަކުން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ހޯރައަޅަމުންދާތީ އެކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން: މާޒް ސަލީމް
ފިތުނައިގެ ވާހަކަ ދައްކާ، ފިތުން ފެތުރުން ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް އިދިކޮޅުން ނުކުރޭ: ޝާހިދު
ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލާނެ: އިމްރާން
ރައީސް ޞާލިހު އިހުތިޔާރުކުރެއްވި ސަބަބު އަބުޅޯ ކިޔާދެއްވީ ކުރީގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކުގެ ހަނދާން އައުކުރައްވަމުން
ޑރ. މުއިއްޒު ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަވާ ނަނާ ހުވަފެނުގައި ނުޖެހުމަށް މެންބަރު ސަނީފު ގޮވާލައްވައިފި
ޑޮލަރުގެ މައްސަލައަށް ރައީސްގެ ދެ ހައްލެއް، އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލު އަންނަ އަހަރު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާ ޑޮލަރު ބޭނުންވަރަކަށް ލިބެން ފަށާނެ