ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 09:58
ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
މީހުން ބިނާކުރުން
ތަރައްޤީއާއެކު މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެތައް މަސައްކަތެއް!
 
މިހާތަނަށް ހިލޭ ޑިގްރީގެ ދަށުން 17،858 ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދޭ
 
މީހުން ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދޭ
 
ތަރައްގީއާއެކު މީހުންވެސް އިތުރަށް ތަރައްގިވާންޖެހޭ

ގައުމެއް ތަރައްގީވެގެންދަނީ އެގައުމެއްގައި ގާއިމްކުރެވޭ އުމާރާނީ ވަސީލަތްތަކުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ގައުމެއްގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންމަވެސް ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަކީ ކިތަންމެ ބޮޑު އުމްރާނީ ތަރައްގީތަކެއް ތަނަކަށް ގެނަޔަސް އެތަނުގައި އުޅޭ މީހުން ތަހުޒީބުވެ، ތަރައްގީނުވާނަމަ ހަގީގަތުގައި އެތަނެއް ކުރިއަރައިގެން ނުދާނެ ކަމެވެ.

އެތަނެއް ކުރިއެރުވުމަށް ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެވެ. ގައުމުގެ ކުރިމަގު އޮތީ ބޮޑެތިވަމުން އަންނަ ކުދިންގެ އަތްމަތީގައި ކަމަށްވާއިރު އެމީހުންނަކީ ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއްވަރަށް، ބަދަލުވާންޖެހޭ ބަޔަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. އީޖާދީ ވިސްނުން ގެންގުޅެ، ކުރިމަގާއިމެދު ފުންކޮށް ވިސްނާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.

މިފަދަ މޮޅު އަދި ބޮޑު ޖީލެއް ކުރިމަގަށް ފައްކާކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ފަސޭހަ މަސައްކަތަކަށް ނުވާނެއެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ސާނަވީ ތައުލީމާ ހިސާބުން ނިންމާލެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިފަދަ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތަކާއި، ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިވެފައި އޮންނަންޖެހެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކުރިމަގަގީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، ކަމަށްވާއިރު މިކަންކަމަށް ކުޅަދާނެ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ސްކޫލްގެ ތެރެއިން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ރާއްޖެއަށް ބަލާލާއިރު މިއީ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ބަލާލިޔަސް ތަރައްގީގެ ކުލަވަރުތައް މިއަދު ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތީއެވެ. މިއާ އެއްވަރަށް މީހުން ބިނާކުރުމަކީ ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެއެވެ. މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތަކަކީ ހަމައެކަނި މިކަމަށް ފޯރާ، އަތްމަތި ތަނަވަސް މީހުންނަށް އޮންނަ ފުރުސަތުތަކެއްކަމަށް އޮތް އޮތުން މިއަދު މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ.

Advertisement

އެމީހަކު ބޭނުން ދާއިރާއަރުން މަތީ ތައުލީމު ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ޑިގްރީ މުޅިން ހިލޭ ހެދޭނެ ގޮތް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ފަހިކޮށްދެއްވާފައެވެ. މިކަން ވެގެންދިޔައީ މިފަދަ ފުރުސަތަކަށް އެދި އެދި ތިބި ގިނަ ބަޔަކަށް ރަނުގެ ފުރުސަތަކަށެވެ. މިހާތަނަށް ހިލޭ ޑިގްރީގެ ދަށުން 17،858 ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދާއިރު، މި އަދަދުތަކުން މިކަން ސާފުވެއެވެ. އަދި 6،540 ދަރިވަރުން ވަނީ ހިލޭ ޑިގްރީގެ ދަށުން ކިޔަވައި ނިމިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތައުލީމު ހޯދަން މާލީ އެހީ ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ސްޓޫޑަންޓް ލޯނުގެ ފަހި ފުރުސަތުތަކެއްވެސް މިހާތަނަށް ފަހިކޮށްދީފައިވާއިރު، މިވަގުތު ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގައި 3000ށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ދަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންނެވެ. އަދި އެކި ގައުމުތަކަށް ގޮސް ކިޔެވުމަށް ހުޅުވާލި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތުތަކުގެ ދަށުން 1،265 ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދެއެވެ.

މި އަދަދުތަކުން ގައުމުގެ ކުރިމަގާއިމެދު އުންމީދު ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. ގައުމަށް އަންނަ ތަރައްގީއާ އެއްވަރަށް ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑެވެގެން ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ސާލިޙު އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭނަށް ބ އަތޮޅަށް
ރައީސް ޞޯލިޙް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް: ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގައި ނުޖެހި، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓު ލެވޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދެއްވާ
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަނީ ގޮންޖައްސަވަމުން: ރައީސް ޞޯލިޙް
ތިނަދޫގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު، ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނަން: ރައީސް
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭ މަންޒަރު ފެނޭ: ރައީސް ސާލިހު