ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 12:28
ތިން އަހަރަށްފަހު ޗައިނާއިން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހުގެ ތެރެއިން
ތިން އަހަރަށްފަހު ޗައިނާއިން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހުގެ ތެރެއިން
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރާތްކުރާ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވުން
މިއަހަރު ނިމޭއިރު ދެ މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭ: ތޮއްޔިބު
 
މިދުވަސްވަރަކީ އޮފް ސީޒަން، ބައެއް ރިސޯޓުތައް ދަނީ ވަރަށް ދަށްކޮށް
 
ފަތުރުވެރިކަމާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައި

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ނިމޭއިރު ދެ މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ މިދުވަސްވަރަކީ އޮފް ސީޒަން ކަމަށާއި، ބައެއް ރިސޯޓުތައް ދަނީ ވަރަށް ދަށްކޮށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި، ކަންކަން ރަނގަޅަށްދާނަމަ މިއަހަރު ނިމޭއިރު ދެ މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ކުރިން އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެއަށް އައީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ކަމަށެވެ. ކޮވިޑަށްފަހު އެހެންގައުމުތަކާއި ހިލާފަށް އެގައުމު ހުޅުވާލީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކޮޅު ކަމަށާއި، އަދިވެސް ގައުމުން ބޭރަށްދާ މީހުން މަދު ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑާއެކު ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން މަދުވި ނަމަވެސް އެހެން ހިސާބުތަކުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވި ކަމަށެވެ. މިއީ ލިބުނު ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ދަންޏާ ދެމިލިއަންއަށް ހާސިލްވެވިދާނެ. ރޭގެ ދަންވަރާހަމައަށް 990 ވަރު އައީ. ދެން މިއީ އެންމެ އުނދަގޫ މިއީ އެންމެ ލޯ އޮފް ސީޒަން ކަމަށް ކިޔާ ދުވަސްކޮޅު މިދަނީ ފައިބައިގެން. ދެންވަރަށް ދަށްކޮށް ދަނީ ބައެއް ރިސޯޓުތަކަށް . ނަމަވެސް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ގޯހެއް ނޫން. މަޑުމަޑުން ކުރިއަށްދަނީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފަސް ނުވަތަ ހަމަސް ތެރޭގައި ފެންނާނެ އިތުރުވަމުންދާތަން. އެކަހަލަ ޓްރެންޑެއް ފެނޭ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު

ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަަމަށެވެ. އަދި ފަސޭހައިން ދަތުރުކުރެވޭ ހިސާބުތަކުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ގިނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް