ކ. މާލެ
|
14 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 12:46
އީސީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު
އީސީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
އޮންލައިންކޮށް ރީ ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު އޮލުވާލާނެ ކަމަށް ހީވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ބީރައްޓެހިވީމަ: ފުއާދު
ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާލާނެ
އޮންލައިންކޮށް ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާއިރު ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ މީހާގެ ފޮޓޯއެއް ވަގުތުން ނަގަން ޖެހޭނެ
މީގެ ކުރިން ވެސް ވާދަވެރި އިންތިޚާބުތަކެއްގައި އޮންލައިންކޮށް ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލުމުން ޕާޓީތަކުގެ ތަރުހީބު ލިބުނު

މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރީ ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންލައިންކޮށް ހުޅުވާލަނީ އޮޅުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ދެކެނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ބީރައްޓެހިވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީ" ގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފުއާދު ވިދާޅުވީ، މީގެ ކުރިން ވެސް ވާދަވެރި އިންތިޚާބުތަކެއްގައި އޮންލައިންކޮށް ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން އެއްބާރުލުންދީފައިވާއިރު މިހާރު އެ ސުވާލު އުފެއްދުމުން ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ފުއާދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަރުހަލާ އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދަނީ އޮޅުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދާތީއެވެ.

Advertisement

ފުއާދު ވިދާޅުވީ ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މަރުހަލާ އޮންލައިކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުމުން، އޮޅުވާލާނެ ކަމަށް ބުނަނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ބީރައްޓެހި ކަމުންނެވެ. އެގޮތުން، އޮންލައިންކޮށް ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާއިރު ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ މީހާގެ ފޮޓޯއެއް ވަގުތުން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ފޮޓޯއަކީ ލައިވްކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއްކަން ވެސް އެނގޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އެދުމުން ރީ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދޭނީ އެކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ވެސް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކަންކަމުގައި 100 އިންސައްތަ ޔަގީންކަން ނުދެވުނު ނަމަވެސް މި މަރުހަލާގެ ތެރެއިން އޮޅުވާނުލެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އީސީއަށް މިހާރު ވެސް ތަފާތު އެކި ސައިބަރ އެޓޭކްތައް އަންނަކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ވަނީ އެ އިދާރާއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެ އެޓޭކުތައް ކާމިޔާބު ނުވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިހާރުވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި އެޓޭކްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިސްޓަމަށް އަބަދާ އަބަދު އައިސް އައިސް މިހުންނަނީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ފަޔަރވޯލް އާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޓެކްޝަން އެބަހުރި ސިސްޓަމްތަކަށް އެއްްވެސް ކަހަލަ ހަމަލާއެއް ނުދެވޭ ގޮތަށް، ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި. އެހެންވީމަ އެކަހަލަ ކަމެއްގެ ތެރެއިން އިތުރު އޮޅުވާލުމެއް އޮޅުވާލެވޭނެ ކަމަކަށް ނުދަންނަވާނަން،
އީސީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު

ފުއާދު ވިދާޅުވީ މީހަކަށް ނޭނގި އެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮތީ ފޯމު ފުރައިގެން ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ހައްލު ކުރަން ވެސް ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން، ހެކިވެރިންގެ މައުލޫމާތާއި އައިޑިކާޑު އަދި އެ މީހެއްގެ ފަރާތުން ނޫނީ ނުލިބޭނެ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާލާނެއެވެ. މި ފުރުސަތު އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާއިރު މި މަހުގެ 16 އިން 29 ގެ ނިޔަލަށް، އޮންލައިންކޮށް ރީ ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޖުލައި 30 އިން އޮގަސްޓު 5 އަށް ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭނީ ފޯމު ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

މިއަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލާއިރު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ފަރާތްތަކުން އަލުން މާލެއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވޯޓާސް ރަޖިސްޓްރީގައި ވޯޓުލާން އޮތީ ރަނގަޅު ތަނެއްގައިތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް އީސީން އެދެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ސެޕްޓެމްބަރު 9 ގައި ބާއްވާއިރު މި އިންތިޚާބުގައި 282،755 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް