ކ. މާލެ
|
13 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 07:12
ވާގްނަރ ގްރޫޕުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ވާގްނަރ ގްރޫޕުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރޮއިޓާރސް
ވާގްނަރ ގްރޫޕްގެ ހަތިޔާރުތައް
ވާގްނަރ ގްރޫޕްގެ ހަތިޔާރުތައް ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
 
ޓޭންކުތަކާއި ރޮކެޓްތަކާއި ބަރު ހަތިޔާރުތައް ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި

ރަޝިޔާގެ ކުލީ ސިފައިންގެ ގްރޫޕް ވާގްނާރ ގްރޫޕްގެ ހަތިޔާރުތައް ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށާއި އެމަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުމަކާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާކަމަށް ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ވާގްނަރ ގްރޫޕުން ހިންގި ނާކާމިޔާބު އަސްކަރީ ހަރަކާތަށްފަހު ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން އާއި ވާގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިންއާ ދެމެދު ހެދި ޑީލުގެ ދަށުން އެ ގްރޫޕްގެ ހަތިޔާރުތައް ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ހަވާލުކުރަންޖެހެއެވެ.

ވީޑިއޯ އާއެކު ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނުގައި ޓޭންކުތަކާއި ރޮކެޓްތަކާއި ބަރު ހަތިޔާރުތައް ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ހަވާލުކުރާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިހާތަނަށް 2000ށްވުރެ ގިނަ ހަތިޔާރު ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ޖޫން 23ން 24ށް ވާގްނަރ ގްރޫޕުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އަސްކަރީ ހަރަކާތުގައި އެ ގްރޫޕުން ވަނީ ރަޝިޔާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީ އެއް ކަމުގައިވާ ރޮސްޓޮވް ހިފާފައެވެ. އަދި އަސްކަރީ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކެއް ވައްޓާލާ އޭގައި ތިބި ޕައިލަޓުން ވަނީ މަރާލާފައެވެ.

މިއަސްކަރީ ހަރަކާތަކީ ރަޝިޔާގެ ރައީސްކަމާއި ޕުޓިން ހަވާލުވެވަޑައިގަތްފަހުން ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެވެ. ވާގްނަރ ގްރޫޕުން އަސްކަރީ ހަރަކާތް ކުރިޔަށްގެންދިޔައިރު ޕުޓިން އެކަން ސިފަކުރެއްވީ ބުރަކައްޓަށް ހަރާލި ހަންޖަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އެއީ ރަޝިޔާގައި ދާހިލީ ހަނގުރާމައެއް ފެއްޓުމަށް ކުރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

ވާގްނަރ ގްރޫޕުން ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯ ހިފުމަށް މޮސްކޯ އާ ދިމާލަށް ކުރަމުންދިޔަ ދަތުރު ހުއްޓާލީ ލޭ އޮހޮރުވުމަކަށް ނުދާންކަމަށް ބުނެއެވެ. މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު ބެލަރޫސް އިން އަދާކޮށްގެން އަސްކަރީ ހަރަކާތް ހުއްޓާލީ ބެލަރޫސް އިން ވާގްނަރ ގްރޫޕަށް ހިމާޔަތް ދޭގޮތަށެވެ.

މި އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރި މިންވަރާ ގުޅޭ މާގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް އަދި މިހާތަނަށް ތިލަވެފައެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ކްރެމްލިން އިން ބުނެފައިވަނީ ނާކާމިޔާބު އަސްކަރީ ހަރަކާތް ހިންގިތާ ފަސް ދުވަސްފަހުން ޖޫން 29ގައި ޕުޓިން ޕްރިގޮޒިންއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ.

ޕްރިގޮޒިން ވީ ތަނެއް ސާފުނުވާއިރު ވާގްނަރ ގްރޫޕުން އަންނަނީ މެދުއިރުމައްޗާއި އެފްރިކާގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް