ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 15:00
ހާބަރު ފުޑް ކޯޓް
ހާބަރު ފުޑް ކޯޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
ވަންގަވް އެޕްލިކޭޝަން
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ވަންގަވްއިން މިހާރު ހޯދޭނެ
 
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާތަނެއް ކަނޑައެޅުމަށް ދޭ ހުއްދަ ދިނުމާގުޅޭ ޚިދުމަތްތައްވެސް ލިބޭނެ
 
"ވަންގަވް" ސަޕޯޓް ޓީމްގެ ނަންބަރު 1500 އަށް ގުޅުމަށް އެދިފައިވޭ
 
"ވަންގަވް" ބޭނުން ކުރުމަށް އީ-ފާސް އެކައުންޓެއް އޮތުން ލާޒިމްވާނެ

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމު "ވަންގަވް" މެދުވެރިކޮށް ހޯދޭނެކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން "ވަންގަވް" މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތާގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާތަނެއް ކަނޑައެޅުމަށް ދޭ ހުއްދަ ދިނުމާގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ވާރކް ޕާރމިޓް މެޑިކަލް ހެދުމުގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓް ކުރެވޭ ބަލިތަކާ ގުޅޭގޮތުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

"ވަންގަވް" އަކީ ސަރުކާރުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު, ޑިޖިޓަލްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި, ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.  

Advertisement

"ވަންގަވް" ބޭނުން ކުރުމަށް އީ-ފާސް އެކައުންޓެއް އޮތުން ލާޒިމްވާނެއެވެ. އީ-ފާސް ނެތް ފަރާތްތަކުން އީފާސް ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އީ-ފާސް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

މި ވެބްސައިޓުން އީ-ފާސްއާއި އަދި އެކައުންޓް ހުޅުވުމާއިބެހޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.  

"ވަންގަވް" އާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ "ވަންގަވް" ސަޕޯޓް ޓީމްގެ ނަންބަރު 1500 އަށް ގުޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް