ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 18:49
މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް (އެމް.ގެޕް) އޮޑިޓަރސް ޓްރިއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް
މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް (އެމް.ގެޕް) އޮޑިޓަރސް ޓްރިއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް
ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ
އެމް.ގެޕް ގެ އޮޑިޓަރުން
މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް އޮޑިޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
 
އއ. ތޮއްޑޫގައި އެމް.ގެޕް ސްކީމްގެ މޮކް އޮޑިޓެއް މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއާއި، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫއެންޑީޕީ) ގުޅިގެން، ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި "މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް (އެމް.ގެޕް) އޮޑިޓަރސް ޓްރިއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް"ގެ ނަމުގައި ހަތަރު ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި މަހުގެ 10ން 13ށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރަނގަޅު އާދަތައް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް ސްކީމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އޮޑިޓަރުން ތަމްރީން ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި އޮޑިޓަރުންގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މުހިއްމު މައުލޫމާތު މިޕްރޮޤްރާމްގެ ތެރެއިން ބައިވަރިންނާ ޙިއްޞާ ކުރާނެއެވެ. މިގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރަނގަޅު އާދަތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި، އިތުބާރު ހުރި ތަފާތު ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި އަދި ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ބޭސް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ދަނޑުތައް އެމް.ގެޕް ސްކީމަށް އޮޑިޓްކުރާނެ ގޮތާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ދޭނެއެވެ.

މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ޖުމްލަ 16 ރަށެއްގެ ކައުންސިލާއި، ހެލްތު ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެގްރޯނެޝަނަލް ކޯޕެރޭޝަންއާއި، މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއާއި މިނިސްޓްރީގެ އެގްރިކަލްޗަރ ޑިޕާޓްމެންޓް ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 63 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އއ. ތޮއްޑޫގައި އެމް.ގެޕް ސްކީމްގެ މޮކް އޮޑިޓެއް މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"ޖުޑީޝަރީ ފޯ ޖޫނިއާސް" ގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޯޓުތަކެއް ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
މާވަށުގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި
މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވީ.އެލް.ޑީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރިން ހަރުކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ
18 މީޓަރު ހަމަވާ އުޅަނދުތަކުގައި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ހަރުނުކުރާނަމަ، ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރަނީ
ބޭހުގެ ބަލްކް ޕްރޮކިއުމަންޓް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޔޫއެންޑީޕީ އާއެކު ސަރުކާރުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
މިފްކޯ އިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާ މަހުގެ ހިސާބުތަކަކީ މިނިސްޓްރީން އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތެއް ނޫން - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި