ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 17:37
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ގޫގުލް
އެޗްޕީއޭގެ ޚިދުމަތްތައް
އެޗްޕީއޭއިން ދެމުންދާ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް "ވަންގަވް" މެދުވެރިކޮށް ދެނީ
 
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް ދޭނީ ވަންގަވް މެދުވެރިކޮށް
 
ވަންގަވް ބޭނުން ކުރުމަށް އީ-ފާސް އެކައުންޓެއް އޮތުން ލާޒިމްވާނެ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ދެމުންދާ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް، ވަންގަވް މެދުވެރިކޮށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ އެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ވަންގަވްއަކީ ސަރުކާރުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ޑިޖިޓަލްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. ވަންގަވް ބޭނުންކުރުމަށް 10 ޖުލައި 2023ން ފެށިގެން one.gov.mv އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، އެ އެޖެންސީން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޚިދުމަތްތައް 10 ޖުލައި 2023ގައި ތައާރަފް ކުރެވޭ ޑިޖިޓަލް ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޑެލިވަރީ ޕްލެޓް ފޯމް، ވަންގަވް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާތަނެއް ކަނޑައެޅުމަށް ދޭ ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، އަދި ވަރކް ޕަރމިޓް މެޑިކަލް ހެދުމުގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓު ކުރެވޭ ބަލިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ވަންގަވްއިންނެވެ.

ވަންގަވް ބޭނުން ކުރުމަށް އީ-ފާސް އެކައުންޓެއް އޮތުން ލާޒިމްވާނެއެވެ. އީ-ފާސް ނެތް ފަރާތްތަކުން efaas.egov.mv އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އީފާސް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް